Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2016
Hindi po kami mga kriminal,
kami po nagpapakain sa kanila,
bigas po ang aming hiningi
hindi mga bato at bala.

Pero pilit naming isusubo
ang mga bato at bala
na inyong hinihain,
pilit naming inumin
ang dugo na may kasamang
pawis namin.

Pipilitin po namin,
dahil hindi po kami
mga kriminal.
JK Cabresos
Written by
JK Cabresos  M/PH
(M/PH)   
Please log in to view and add comments on poems