Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2015
Parang may pagasa.
Parang.
Parang gusto ko na siya.
Parang.
Parang mahal ko na siya.
Parang.
Parang lang.
Oo.
May pagasa daw ako.
Oo.
Gusto ko nga siya.
Oo.
Mahal ko na nga siya.
Pero siya ba?
Naging oo na ba ang mga parang niya?
Baka naman ako lang pala.
Baka naman parang lang ako sa kanyaβ€”parang tanga.
Oo. Tanga nga ako.
Poti Mercado
Written by
Poti Mercado  19/F/Manila, Philippines
(19/F/Manila, Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems