Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Jun Lit 7d
Tiny springtails jump
As mites haste, return the keys
Where all life begins.
Jun Lit Jun 10
Go, leave it behind.
Cast away painful mem’ries.
Hope springs eternal.
Inspired by sights of exuviae (cast skins) of cicadas in the Makiling Forest Reserve in April-June 2019.
Jun Lit Jun 5
Our world’s much disturbed.
All that’s left hangs by a thread.
A view of sadness.
Jun Lit May 22
Lulubog ang araw upang magpahinga.
Anuman ang nangyari’y may aral na bunga
Bukas sa pagsikat babantayan ko s’ya
Magpapasalamat na kasama kita.
Each day is a gift

The tired sun is about to set, it needs to rest.
Whatever had transpired are lessons we've been blessed
Tomorrow at sunrise, I've got words to be said
I'll say my thanks that you're with me, and that's the best.
Jun Lit May 21
The leaf-nosed bats are in a hurry
All’s set for the nightly party
Today the feast starts at six thirty
Come as you are, no need for jewelry
Fresh mossies for dinner are ready
Sprinkles of midges, aren’t they yummy?
With swings and swoops, feeding in frenzy.

Bigger bats and flying foxes are also busy
As nectar and fruits are not quite many
Were it not for figs they’ll sure go hungry
For they can’t gate crash for the mushi sushi
In their upside down world, there is mutuality
Respect for each niche and common territory
Services are coincident, not obligatory.

The lives of bats are quite simple but happy
Much maligned, as humans look only
At whitish images, icons of perceived angelicity
But if we learn to look at the larger picture, we’ll see
A great range of diversity, earth’s own art gallery
And regardless of biased values, there is beauty
For Nature selects and I tell you, no bats, no glory.
Jun Lit May 6
Cicadas sing love
Chants of Gregorian tenors.  
Nature’s selections.
Note: Only male cicadas sing, to court females, aggregate and/or advertise territories.
Jun Lit May 2
[Para kay Emerson David V. Jacinto, February 16, 1962 - May 02, 2011)

Mula paglilihi sa ningas ng ilawang gasera
sa sulok ng angking dunong, kaisipa’y namunga,
hanggang sa pagluwal, kasaliw ang palakpak ng sigla,
ulilang panaghoy at sigaw ng malayong pag-asa
- sa panawaga’t tinig ng Inang Bayan, tumugon ka.

Kusang-loob, inihandog, buhay at panahon
Walang alinlangan, payak na pamumuhay ay tugon
Sa lamig ng gabing kamao’y nagkuyom
Kumot mo’y pusong malasakit ang nilikom
- Unan ay konsyensyang malinis at tapat sa layon.

Mapait na dagta ang sa damdami’y nanalaytay
tila ipinahid ng mahabang paghihintay
sa mayamang dibdib ng ating kinagisnang Inay
- ang Inang Kalikasan. Doon ka humimlay,
- Makabuluhang buhay ang iyong tagumpay
Next page