Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Ashari Ty Sep 2019
*
Ikaw ang mantika
Ako ang 'yong tubig
Yung kama ang kawali
Mabilisan lang na tula hahez

— The End —