Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Joseph Floreta Dec 2022
Akala ko ang Pagkukusa ay nakabubuti, Akala ko lang pala.
Sa bawat pagkukusa ko ay inuubos ko na pala ang aking sarili.
Sabi ng taong mahal ko,
Hindi naman masamang tumulong dahil ano't ano pa may pamilya ko pa din sila,
Hindi ko naman sinabing mali siya,
Hindi ko rin sinabing tama siya.
Dito ko napag tantong,
Hindi lahat ng pagkukusa ay nakabubuti.
Oras na para isipin ko naman ang aking sarili.
Mahirap makisama sa pamilya

— The End —