Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2022
mas pinili ko na lisanin ka kaysa manatili

dahil sinta, pinagkait mo sa’kin ang pagkakataong mahalin tayong dalawa ng sabay.
kahel
Written by
kahel
  214
 
Please log in to view and add comments on poems