Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2018
Mahilig ako sa laruan noong ako'y bata
Iiyak ako, maibili lang yung kotse-kotsehang kahanga-hanga
Pero ngayon sawa na ako sa mga ganiyan
Mismo kasing ako ginawa mo nang laruan.
cmps
Carl
Written by
Carl  18/M
(18/M)   
  2.7k
 
Please log in to view and add comments on poems