Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2017
Gusto kong magmahal
Pero takot akong masaktan
Takot akong masaktan
Kasi baka hindi ko kayang bumangon
Kasi kapag di ako agad nakabangon
Takot akong maiwan
Maiwanan ng panahaon
At sa aking paglingon
Walang saki'y humihintay
Walang saki'y tutulong
Kaya takot akong magmahal
Pero gusto ko
ZT
Written by
ZT  alternate reality
(alternate reality)   
  740
   Ryan Holden
Please log in to view and add comments on poems