Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
Hiling, wala akong ibang hiling
Kundi ang umuwi sa iyong piling

Ngiti, sana makita kong muli
At ang iyong mga mata at mga labi

Gabi, ilang gabi pa ba ang bibilangin
Para matupad na, ang aking panalangin?
September 6, 2017
3:32 pm
Written by
The Girl Who Can't Be Moved  26/F/Philippines
(26/F/Philippines)   
  767
   Mister J and JustAskQueen
Please log in to view and add comments on poems