Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Gamaliel
29/M/Pilipinas    INTP/INFP
The Poetic Architect
F/PPC Palawan, Philippines    "Ako'y saksi sa pagtagas ng mga salita sa kawalan, siyang tuntungan ng pag-ibig na isinaboy sa ginintuang kalawakan" - SYL #JesusSaves http://arkitektulaatbp.wordpress.com/
Meruem
Manila, Philippines    The world will never ever be the same, and you're to blame. ~

— The End —