Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2019
Kurso sa Batas ang napagtagumpayan
Nagsimulang **** hanggang Pangalawang Pangulo
Isinulong ang Bayanihan at Unahin ang Bayan
Napasigla negosyo, kultura at nasyonalismo.

-12/23/2014
(Dumarao)
*Pinuno Namin sa Panahong Pilak Collection
My Poem No. 293
Jose Radin Llorca Garduque
Written by
Jose Radin Llorca Garduque  32/Other/Philippines
(32/Other/Philippines)   
107
 
Please log in to view and add comments on poems