Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2019
Gaya ni Fidel,
ako'y pinaasa mo.
Pero 'di gaya ni Fidel,
'di ako gumawa ng isang daang tula para sa'yo.
Sapagkat pangalawa pa lamang ito,
at sana'y dito na ito huminto.
#2
Written by
Cepheus
1.3k
 
Please log in to view and add comments on poems