Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2016
?
Hindi sapat ang mga regalo na matatanggap mo
O kaya ang pagkakaroon ng titulo,
Ano nga ba ang sukatan?
Paano mo malalaman?
Tunay ba talaga ang pag-ibig na inilaan?
Lauren Librada
Written by
Lauren Librada
  1.5k
     Blueberry Ice and Got Guanxi
Please log in to view and add comments on poems