Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Etoilette Aug 2019
They will come one day not because they loved you,
But because they will need to be loved again.
Etoilette Nov 2018
She seemed to be mysterious to him
She was just depressed
He wanted to open up about his feelings
But he was never drunk.

They lived each one in their sorrow
It is just the life
The sorrow seemed to be an horror
Sometimes like dull knife.
Etoilette Nov 2018
Ծովս խլել են, անծիր կապույտս,
Ալեկոծումս ու մեգ անդորրս,
Օդս փակել են, խեղդվում եմ տօդից,
Հույզերիս նավակ, վերցրու ինձ նորից։

Գիտեմ, որ չունես ոչ ակ, որ թևեր
Իսկ քո փարոսը մտքով եմ կարել,
Ու փայփայել եմ  տեսքդ հոյակերտ,
Որ փրկեմ ես քեզ մոռացումից բիրտ։

Դու իմ լուսեղեն լողացող կղզի,
Արդյոք ճոճվում ես ծովում իղձրիս,
Խայտան ալիքներն ե՞ն քեզ օրորում
Իմ քաղցր ծո՞վն է քեզ նուրբ պարուրում

Ինձ տար այստեղից, իմ անուշ նավակ
Իմ լուրթ իղձերի ու ծովի զավակ,
Եկ լողանք անուշ մեր ծովի ծոցում,
Ջրերի լազուր ու սառը բոցում։

Եկ թրջվենք ծովիս ջինջ ջրերի մեջ
Սուզվենք ու ձուլվենք մեր խենթ տարերքին,
Խայտանք, թռչկոտենք խոյակների հետ,
Խարույկների պես վեր հառնենք կրկին։
Etoilette Oct 2018
I don't know when I was born
Was it a day or night?
Was the sun shining at me
Or the moon smiled.
Etoilette Aug 2018
I knew that  you would come
With or without regret
I would not be gone
Always easy to get.

I would never blame you
For things I did't have
For things I could't give you
For things you found elsewhere.

And now let's just celebrate,
This glorious moments
It is never too late,
Till my lifetime ends.
Etoilette Jan 2018
Իմ կրքոտ դերվիշ
Ալեխառն, գիժ
Աչքերդ' մով
Կոպերդ' քիշմիշ...
Իսկ ես' դիցուհիդ
Մի փոքրիկ իժ
Քաղցր թույնս'
Քեզ զեխ պատիժ...
Next page