Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
raquezha  Jul 3
Maŋitŋit
raquezha Jul 3
Tanda 'ko ku gab-ī,
Ku una ko ikāŋ nabisto
Lalaɣgən moŋ magayon
A nababayad ko
dāwâ nakapirōŋ
naākit na talaga kanimō

Pirāŋ oras nagistoryāhan
sa irarəm ku asul na laŋit
kaibahan su mga sulôŋ
nagkīkimatkimat
Nakakainlab!

— The End —