Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2019
Tignan mo ang puno,
Kung sino pa ang naka tayo,
Sya pa ang walang bunga,
Tignan mo ang palayan ko,
Sino pa ang naka yuko,
Sya pa ang may pakinabang.
#Be Humble always
#Ang nagpapakababa ay Syang itataas
Written by
Joseph Floreta  26/M/Zamboanga City, Phil.
(26/M/Zamboanga City, Phil.)   
346
 
Please log in to view and add comments on poems