Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
Kung mabibigyan ako ng pagpipilian
Sa araw o bituin at ano ang tatanawin
Sa bubong o himpapawid kahit saan
Ikaw parin ang aking pipiliin
Kurt Christian B Tubera
1.1k
 
Please log in to view and add comments on poems