Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Sep 2012 · 936
My Sundown
mac azanes Sep 2012
I will wait till the last gasp of my breath,
until i see no air.
I will wait till the last drop of my tears,
until i see no rain
I will wait in your eyes,
until i see no light.
I will wait every minute,
until i see no clock.
I will wait till the last ink of my blood,
until i see her mary that guy.
I wait until the last SUNDOWN.
Sep 2012 · 384
I,NO.
mac azanes Sep 2012
I know i want her,
like a kid to a candy.
I know she's pretty,
all of her friends say so.
I know she's lonely,
when rains pour like tears.
I know when she's happy,
when those flowers bloom.
I know she's crazy,
and i love her when she act like too.
I know i made her cry,
so i die.
I know that she cant be mine,
but i keep on waiting.
I know i love her,
but she's inlove with him.
Sep 2012 · 1.5k
PADANGAT
mac azanes Sep 2012
Saro sana ang sakuyang nasa isip,
bago magturog asin pagkamata.
Bago magdiklum ang banggi,
asin pagdungaw kan saldang sa amay na aga.
Sa saiyang mata asin ngirit ako nauugma.
Dai ko aram ta pag nahihililing ko sya,
ako garu nasa langit na.
Salamat ta nabisto ko sya,
Salamat ta sa oras na ako namumundo yaon sya.

Basta ang aram ko PADANGAT ko sya.
Sep 2012 · 651
SMILE
mac azanes Sep 2012
Smile that
shine like a
thousand diamonds
in the darkest night.
Smile that
bring happiness
in my heart.
Smile that
i cant resist to look at.
Smile that
you always wear
when your around.

— The End —