Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
phantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphant­asmal
phantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasma­lphantasmal
phantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasmalpha­ntasmalphantasmal
phantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantas­malphantasmalphantasmal
phantasmalphantasmalphantasmalphantasmalp­hantasmalphantasmalphantasmal
phantasmalphantasmalphantasmalphant­asmalphantasmalphantasmalphantasmal
phantasmalphantasmalphantasma­lphantasmalphantasmalphantasmalphantasmal
phantasmalphantasmalpha­ntasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasmal
phantasmalphantas­malphantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasmal
phantasmalp­hantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasmal
phant­asmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasmal­
phantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphan­tasmal
phantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasm­alphantasmal
phantasmalphantasmalphantasmalphantasmalphantasmalph­antasmalphantasmal
                                  Asphalt Man
                                  Phantasm La
                                  Shaman Plat
                                  Asthma Plan
****** Hast
****** Hats
****** Shat
Napalms Hat
Plasma Than
Sampan Halt
Sampan Lath
                                                            ­        Manta Plash
                                                           ­         A Plasma Nth
                                                             ­       A Ham Plants
                                                          ­          A Hams Plant
A Mash Plant
A Sham Plant
A Maths Plan
A Math Plans
A Than Palms
A Than Lamps
A Than Psalm
Aha Plant Ms
Alpha Tan Ms
Alpha Ant Ms
Lama Pas Nth
Lama Asp Nth
Lama Spa Nth
Lama Sap Nth
Lamas Pa Nth
**** Path Ms
**** Phat Ms
Natal Hap Ms
Alas Amp Nth
Alas Map Nth
Ha Lam Pants
Ha Palm Tans
Ha Palm Ants
Ha Lamp Tans
Ha Lamp Ants
Ha Palms Tan
Ha Palms Ant
Ha Lamps Tan
Ha Lamps Ant
Ha Psalm Tan
Ha Psalm Ant
Ha Lams Pant
Ha Alms Pant
Ha Slam Pant
Ha Malts Nap
Ha Malts Pan
Ha Malt Pans
Ha Malt Snap
Ha Malt Naps
Ha Malt Span
Ha Plan Tams
Ha Plan Mast
Ha Plan Mats
Ha Plans Tam
Ha Plans Mat
                               Ha Plants Ma
Ha Plants Am
Ha Plant Sam
Ha Plant Mas
                               Ha Slant Amp
Ha Slant Map
Ha Splat Man
Ha Plats Man
                               Ha Plat Mans
Ah Lam Pants
Ah Palm Tans
Ah Palm Ants
Ah Lamp Tans
Ah Lamp Ants
Ah Palms Tan
Ah Palms Ant
Ah Lamps Tan
Ah Lamps Ant
Ah Psalm Tan
Ah Psalm Ant
Ah Lams Pant
Ah Alms Pant
Ah Slam Pant
Ah Malts Nap
Ah Malts Pan
Ah Malt Pans
Ah Malt Snap
Ah Malt Naps
Ah Malt Span
Ah Plan Tams
Ah Plan Mast
  Ah Plan Mats
   Ah Plans Tam
    Ah Plans Mat
     Ah Plants Ma
      Ah Plants Am
       Ah Plant Sam
        Ah Plant Mas
         Ah Slant Amp
          Ah Slant Map
           Ah Splat Man
            Ah Plats Man
             Ah Plat Mans
              Plash Ma Tan
Plash Ma Ant
Plash Am Tan
Plash Am Ant
Plash Man At
Plash Tam An
Plash Mat An
Lash Ma Pant
Lash Am Pant
Lash Man Tap
Lash Man Apt
Lash Man Pat
Lash Amp Tan
Lash Amp Ant
Lash Map Tan
Lash Map Ant
Lash Tamp An
Lash Tam Nap
Lash Tam Pan
Lash Mat Nap
Lash Mat Pan
Laths Ma Nap
Laths Ma Pan
Laths Am Nap
Laths Am Pan
Laths Man Pa
Laths Amp An
Laths Map An
Halts Ma Nap
Halts Ma Pan
Halts Am Nap
Halts Am Pan
Halts Man Pa
Halts Amp An
Halts Map An
Shalt Ma Nap
Shalt Ma Pan
Shalt Am Nap
Shalt Am Pan
Shalt Man Pa
Shalt Amp An
Shalt Map An
Halt Ma Pans
Halt Ma Snap
Halt Ma Naps
Halt Ma Span
Halt Am Pans
Halt Am Snap
Halt Am Naps
Halt Am Span
Halt Man Pas
Halt Man Asp
Halt Man Spa
Halt Man Sap
Halt Mans Pa
Halt Amp San
Halt Map San
Halt Maps An
Halt Amps An
Halt Sam Nap
Halt Sam Pan
Halt Mas Nap
Halt Mas Pan
Lath Ma Pans
Lath Ma Snap
Lath Ma Naps
Lath Ma Span
Lath Am Pans
Lath Am Snap
Lath Am Naps
Lath Am Span
Lath Man Pas
Lath Man Asp
Lath Man Spa
Lath Man Sap
Lath Mans Pa
Lath Amp San
Lath Map San
Lath Maps An
Lath Amps An
Lath Sam Nap
Lath Sam Pan
Lath Mas Nap
Lath Mas Pan
Ham La Pants
Ham Plan Sat
Ham Plans At
Ham Plant As
Ham Slant Pa
Ham Alp Tans
Ham Alp Ants
Ham Lap Tans
Ham Lap Ants
Ham Pal Tans
Ham Pal Ants
Ham Laps Tan
Ham Laps Ant
Ham Pals Tan
Ham Pals Ant
Ham Alps Tan
Ham Alps Ant
Ham Slap Tan
Ham Slap Ant
Ham Splat An
Ham Plats An
Ham Plat San
Ham Las Pant
Ham Slat Nap
Ham Slat Pan
Ham Salt Nap
Ham Salt Pan
Ham Last Nap
Ham Last Pan
Hams La Pant
Hams Plan At
Hams Alp Tan
Hams Alp Ant
Hams Lap Tan
Hams Lap Ant
Hams Pal Tan
Hams Pal Ant
Hams Plat An
Mash La Pant
Mash Plan At
Mash Alp Tan
Mash Alp Ant
Mash Lap Tan
Mash Lap Ant
Mash Pal Tan
Mash Pal Ant
Mash Plat An
Sham La Pant
Sham Plan At
Sham Alp Tan
Sham Alp Ant
Sham Lap Tan
Sham Lap Ant
Sham Pal Tan
Sham Pal Ant
Sham Plat An
Maths La Nap
Maths La Pan
Maths Alp An
Maths Lap An
Maths Pal An
Math La Pans
Math La Snap
Math La Naps
Math La Span
Math Plan As
Math Alp San
Math Lap San
Math Pal San
Math Laps An
Math Pals An
Math Alps An
Math Slap An
Math Las Nap
Math Las Pan
Than La Maps
Than La Amps
Than Lam Pas
Than Lam Asp
Than Lam Spa
Than Lam Sap
Than Palm As
Than Lamp As
Than Lams Pa
Than Alms Pa
Than Slam Pa
Than Alp Sam
Than Alp Mas
Than Lap Sam
Than Lap Mas
Than Pal Sam
Than Pal Mas
Than Laps Ma
Than Laps Am
Than Pals Ma
Than Pals Am
Than Alps Ma
Than Alps Am
Than Slap Ma
Than Slap Am
Than Las Amp
Than Las Map
Hap Lam Tans
Hap Lam Ants
Hap Lams Tan
Hap Lams Ant
Hap Alms Tan
Hap Alms Ant
Hap Slam Tan
Hap Slam Ant
Hap Malts An
Hap Malt San
Hap Slant Ma
Hap Slant Am
Hap Slat Man
Hap Salt Man
Hap Last Man
Hasp Lam Tan
Hasp Lam Ant
Hasp Malt An
Haps Lam Tan
Haps Lam Ant
Haps Malt An
Paths La Man
Paths Lam An
Staph La Man
Staph Lam An
Path La Mans
Path Lam San
Path Lams An
Path Alms An
Path Slam An
Path Las Man
Phat La Mans
Phat Lam San
Phat Lams An
Phat Alms An
Phat Slam An
Phat Las Man
Has Lam Pant
Has Palm Tan
Has Palm Ant
Has Lamp Tan
Has Lamp Ant
Has Malt Nap
Has Malt Pan
Has Plan Tam
Has Plan Mat
Has Plant Ma
Has Plant Am
Has Plat Man
Ash Lam Pant
Ash Palm Tan
Ash Palm Ant
Ash Lamp Tan
Ash Lamp Ant
Ash Malt Nap
Ash Malt Pan
Ash Plan Tam
Ash Plan Mat
Ash Plant Ma
Ash Plant Am
Ash Plat Man
Hast Lam Nap
Hast Lam Pan
Hast Palm An
Hast Lamp An
Hast Plan Ma
Hast Plan Am
Hast Alp Man
Hast Lap Man
Hast Pal Man
Hats Lam Nap
Hats Lam Pan
Hats Palm An
Hats Lamp An
Hats Plan Ma
Hats Plan Am
Hats Alp Man
Hats Lap Man
Hats Pal Man
Shat Lam Nap
Shat Lam Pan
Shat Palm An
Shat Lamp An
Shat Plan Ma
Shat Plan Am
Shat Alp Man
Shat Lap Man
Shat Pal Man
Hat Lam Pans
Hat Lam Snap
Hat Lam Naps
Hat Lam Span
Hat Palm San
Hat Lamp San
Hat Palms An
Hat Lamps An
Hat Psalm An
Hat Lams Nap
Hat Lams Pan
Hat Alms Nap
Hat Alms Pan
Hat Slam Nap
Hat Slam Pan
Hat Plan Sam
Hat Plan Mas
Hat Plans Ma
Hat Plans Am
Hat Alp Mans
Hat Lap Mans
Hat Pal Mans
Hat Laps Man
Hat Pals Man
Hat Alps Man
Hat Slap Man
A Ha Plant Ms
A Ah Plant Ms
A Halt Nap Ms
A Halt Pan Ms
A Lath Nap Ms
A Lath Pan Ms
A Than Alp Ms
A Than Lap Ms
A Than Pal Ms
A Hat Plan Ms
A La Maps Nth
A La Amps Nth
A Lam Pas Nth
A Lam Asp Nth
A Lam Spa Nth
A Lam Sap Nth
A Palm As Nth
A Lamp As Nth
A Lams Pa Nth
A Alms Pa Nth
A Slam Pa Nth
A Alp Sam Nth
A Alp Mas Nth
A Lap Sam Nth
A Lap Mas Nth
A Pal Sam Nth
A Pal Mas Nth
A Laps Ma Nth
A Laps Am Nth
A Pals Ma Nth
A Pals Am Nth
A Alps Ma Nth
A Alps Am Nth
A Slap Ma Nth
A Slap Am Nth
A Las Amp Nth
A Las Map Nth
Ha La Pant Ms
Ha Plan At Ms
Ha Alp Tan Ms
Ha Alp Ant Ms
Ha Lap Tan Ms
Ha Lap Ant Ms
Ha Pal Tan Ms
Ha Pal Ant Ms
Ha Plat An Ms
Ah La Pant Ms
Ah Plan At Ms
Ah Alp Tan Ms
Ah Alp Ant Ms
Ah Lap Tan Ms
Ah Lap Ant Ms
Ah Pal Tan Ms
Ah Pal Ant Ms
Ah Plat An Ms
Halt An Pa Ms
Lath An Pa Ms
Than La Pa Ms
Hap La Tan Ms
Hap La Ant Ms
Path La An Ms
Phat La An Ms
Hat La Nap Ms
Hat La Pan Ms
Hat Alp An Ms
Hat Lap An Ms
Hat Pal An Ms
La Ma Pas Nth
La Ma Asp Nth
La Ma Spa Nth
La Ma Sap Nth
La Am Pas Nth
La Am Asp Nth
La Am Spa Nth
La Am Sap Nth
La Amp As Nth
La Map As Nth
La Sam Pa Nth
La Mas Pa Nth
Lam Pa As Nth
Alp Ma As Nth
Alp Am As Nth
Lap Ma As Nth
Lap Am As Nth
Pal Ma As Nth
Pal Am As Nth
Las Ma Pa Nth
Las Am Pa Nth
A La Pa Nth Ms
Sochta hu pal pal
Har pal Itna sochne ke baad
Nigahon me doob gaya
Pal pal

Jaise ki aasman ki aur
Tadpta musafir
Dhoondta
Pyaar ki boondein
Dilo dimaag me
Bas khyaal e tanhai me
Pal pal
Bleeding Doc Jun 2018
Barsat ki Ek raat dil ne dimag se pucha,  jo Badal raha wo 'waqt' hai?  
  waqt to Aaj bhi waisa he hai  bachpan me jaisa hota tha wohi savera wahi sham Or baki cheeje tamam
Par tab naa bhigne se lagta tha darr  or  naa sardi jukam,
or wo pani ki shrarate tamam
Jinki Yaad bhar se aa jati hai hothon pe muskan  
par ab aisa kya hua jivan ki iss Dagar me
kahan bhatak gaya in jhuthe rit riwazo me
Kaise jivan ke Arth badalte gaye
Kyo ek funny poem likhne wale
Emotional likhne pe majboor ** gaye

Hawa k jharoko se kashti hilti gayi
waqt k sath mein tau badlta gaya
aur yeh zindagi chalti rahi

pal pal nayi hasratein
har pal naye khwab bunti gayi
aur yeh zindagi chalti gayi

raah mein manzar tau bahut aaye
bulate rahe mujhe mere saaye
mein tau ek pal ko ruk sa gaya
par yeh zindagi chalti gayi

yaadon k saaye mein zinda *** abhi
lagta hai tham sa gay *** mein kahin
par zindagi bewafa sanam si nikli
mein tau ruka reh gaya aur yeh chalti gayi

jindagi har pal apne arth badalti rahi
ham hanste rahe chahhe rote rahe
par woh apni rafataar se bas behati rahi
kabhi ban ke sawal ,kabhi ban ke utar
woh  hame har mod per milti rahi
ham tutate rahe, bikharate rahe
 fir khud hi gir ke sambhalte rahe
aur jindagi yun hi jalti bhujhati rahi

gum mile kuch is tarah ki gum hi gum na lage
khushiyuon  ki baat bhi hame gum ban ke milti rahi
kya kare kisi se shikva, kya kare kisi se shikayat
apne hi jab todate rahe......
toh saans meri har pal ghutati rahi
bas jindagi yuh hi chalti rahi
har pal apne arth badalati rahi
Shrivastva MK Feb 2017
Bikhar se gye ye Pal mere khushi ke
Unke chale Jane ke baad,
Nikal gye en aankho se aansoo
Unki yaad aane ke baad,
Aaj nazane kyon khamosh Hai ye dil mera
Unka sath chhut Jane ke baad,
Pal Pal kuchh tutne ki aawaj sunai de rhi mujhe
Sab kuchh tut Jane ke baad,
Hansu to Kaise Hansu jab meri Hansi hi chali gyi
mujhse Ruth Jane ke baad,
Ye ek ek Pal ek saal ki Tarah Kat rahi Hai
Jabse chhut gya unka sath,
Ai Hwa zara unse kah Dena ki mere kabra par ek phul chadha Dena
Mere saans tutne ke baad,
Mere sans tutne ke baad....
Pal pal
Dil e dosti
Dooba yeh dil
Bin ruke bawra ghumta
Jaise ki waqt ko gawata...pal do pal
amber vich nazarein milata akela dil
.
..
...
....
.....
......
eli katz Feb 2012
Timidly comes the lavender moon,
Who approaches singing a moaning tune,
Begrudgingly greeting a setting sun,
Are you there, pal?
“Yes, but the day is done.”

Darkness rushes into the valley,
Trouble stirs in the cold back alley,
The moon lets out a hazy bellow,
Are you there, pal?
“Yes, but aren’t you an odd fellow.”

The twilight hue turns black as night,
The moon ascends; he’s scared of heights,
Sick to his stomach, he might just lurch,
Are you there, pal?
“Yes, but I don’t fix hurt.”

Trees bear the burden of fresh dropped snow,
The birds and the critters have nowhere to go,
Dismayed by the thought of broken homes,
Are you there, pal?
“Yes, but I’m all alone.”

So many sights and people to see,
But he can’t stop thinking about his *** ‘ole knee,
The moon, desperately, into the void,
Are you there, pal?
“Yes, but I’m just a boy.”

Conversation just to pass the time,
The moon sums up a nursery rhyme,
The boy asks the moon a question, too,
Are you there, pal?
“Yes, but I’m kind of blue.”

Blue or green, he says, it’s all in your head,
You could just as well be yellow or red,
It’s nothing more than a mix of light,
Are you there, pal?
“Yes, but it’s been a long night.”

The boy walks out to the edge of the cliff,
Asks the moon, please, to give him a lift,
He reaches down with a wispy hand,
Are you there, pal?
“Yes, and I understand.”
Shrivastva MK Oct 2015
Meri zindagi aaj udas hai,
Ye Khushi ke pal bhi mujhse nirash hai,
Tut jate hain wo har sapne,
Jab tutata kisi ka vishwas hai,
Jab tutata kisi ka vishwas hai....

wo khile Phul aaj murjha gye hain tujhe yaad kar,
Kyon ojhal ** gye ** tum in aankhon me aansoo bhar,
Sisak-sisak ke puchh raha hai ye dil mera,
Kyon juda ** gye wo meri hansi bankar,
Meri hansi bankar...

Us andheri raat ko bhi teri raushani ka intejar hai,
Tujhe dekhne ke liye mera dil bhi beqarar hai,
Na chhup jana un ghane badalon me,
Ye sochkar ki meri muskurahat kisi ke liye khash hai,
Kisi ke liye khash hai...

Ban jaoo teri aansoo
teri aankhon me hi mera wash **,
Khushi ** ya ** gam,
Har waqt har pal tujhe mera saath **,
Es pal ko bhi us pal ki lagi aas hai,
Meri zindagi aaj udas hai,
meri zindagi aaj udas hai..
Ki haar gaya tan tan man  puakar kar tumhe
Kitne ekaki hai pyar kar tumhe
Ki jis pal haldi lepi hogi tan par maa
Jis pal sakhio ne saupi hongi saugaate
Dholak ki thappo me , ghunghroo ki runjhoon me
Ghulkar faili hongi ghar me pyari baate
Uss pal meethi si dhun , sune kamre me sun
Roye man chausar par haar kar tumhe
Kitne ekaki hai pyar kar tumhe .....
Haar gya tan man ..........re haar gya re..

Kal tak jo humko , tumko milwa deti thi
Un sakhio ke pprashno ne toka to hoga
Saajan ki anjuri par  anjuri kaapi hogi
Meri sudhio ne rasta roka to hoga
Uss pal socha man me aage ab jeevan main
Jee lenge hans kar bisaar kar tumhe
Kitne ekaki hai pyar kar tumhe ...
Haar gaya tan man ....re haar gya re

Kal tak jin geeto ko tum apana kahti thi
Akhbaaro me padhkar kaisa lagta hoga
Saawan ki raato me saajan ki bahoon main
Tan to sota hoga par man jagta hoga
Uss pal ke jeene me aanshu *** lene me
Marte hai man hi man maar kar tumhe
Kitne ekaki hai pyar kar tumhe
Haar gaya tan-man ...re haar gaya re..
Copyright© Shashank K Dwivedi
email-shashankdwivedi.edu@gmail.com
Follow me on Facebook-https://www.facebook.com/skdisro
Shrivastva MK Jun 2017
Najane kyon rutha rutha hai ye pal,
Chhin ke meri khushi deke dard bhra gum,
Ai khuda ye tera kaisa insaaf hai,
Lauta de tu mujhe meri zindagi nahi lagta unke bina mera man,
Najane kyon rutha rutha hai ye pal,

Hal-e-dil ab sunau kissse,
Apni khoi khushi ko lau kaise,
Ai khuda ab ye khubsurat Duniya bhi badi ajeeb lag rhi hai,
"Mai unse bahut pyaar karta hu" ye sandesh pahuchau kisse,

Ye jhuthi muskan to ek bahana hai dard chhupane ka,
Wo bhi roh rahe honge soch haal diwane ka,
Ai chand kyun ** gya tu badalon me ojhal,
Najane kyon rutha rutha hai ye pal...
Purva Barva Jun 2020
E mann tu kyu rota hai,
Kuch 2 pal ki hi to hai zindagi,
Phir tu itna kyun sochta hai,
Har pal ek naya daur hai,
Ek naya savera, aur ek nai ummeed hai,
Bas itni si baat hai Zindagi,
Kuch pal haseen, to kuch bas yuhin hai zindagi,
Bas 2 pal ki hi to hai Zindagi!!
Bas 2 pal ki hi to hai Zindagi!!
Sidanj Aug 2018
Ek muskaan sa ek saath sa
Bhai hai wo is naadan ka

Har pal har ek pal jisne haathon ko thame rakha
Durr hokar bhi jisne zindagi bhar ka saath rakha
Naa chahte hue bhi jisne
Humari har ek jarurat ka khayal rakha..

Wahi toh h ek muskan sa ek armaan sa
Pyaara bhai h wo is nadaan ka

Baaton ki gudgudi se hasana
Ruthne par haskar manana
Pal pal ki khushi se
Naa jaane kitne ka din banana

Haa muskan sa, nahe khawaab sa
Bhai h wo is naadan ka

Is naadan ne bhi socha na tha ki aisa bhi hota hai
Koi itna durr hokar bhi itni saralta se apnata hai
Chand baaton se
Kisi anjaan ko apna bananta hai

Ek muskan sa, hamesha rahe muskan sa
pyaara pyaara bhai h wo is naadan ka.....
a very very happy birthday bhai..❤❤❤ jo sab ko hasaye usse kabhi rone ki wajah nahi milti.. may you reach the highest peak of success dil se chahte h ki aisa **.. aapko sab kuch mile..  

n always smile.... choti ki taraf se bas kavita hi mil sakti hai kyunki or kuch de naa paye par buri lage toh bhi rakh hi lena..

stay blessed .
Yeti my friend why are you there
Hiding in the trees like you care
Yeti my pal what do you want
With me

Yeti my friend I am not hairy
Large in size and equally scary
Yeti my pal I can see you
In the trees

Yeti my friend do you talk
About disco music and colourful chalk
Yeti my pal it’s rude to stare
From behind dust bins

Yeti my friend are you a thinker
Do you scout for bits and have a good tinker
Yeti my pal please be quiet
Your waking up the dogs

Yeti my friend where did you go
Back to the alps and the silly snow
Yeti my pal please come again
Next time I’ll show you YouTube
Shrivastva MK Jun 2015
Tujhe pane ki khushi gam me badal ***,
Tujhe dekh gairo ke saath
Teri yaad mujhe chhod chali ***,
Rula ke mujhko ai bewafa
Tum kaise un palo ko bhul ***,
Adhuri hain duniya pyar bina,
Adhure hain hum tumhare bina,
Bata ke roya "MANISH "bhi apne dil ka hal,
Chale gye wo chhodkar ek adhura sawal,
Kaise jiyenge hum tumhare bina,
Tere bina ye zindagi ko kya jina,
Udas hain har lamha yahi sochkar,
Kyon achanak chale gye mujhse mu'h morkar,
Ye dhai akshar pyar ka kitno ko rula diya,
Kisi ko kavi to kisi ko shayar bna diya,
Kaise sahun ye dard teri judai ka,
Kaise kate ye alam meri tanhai ka,
yaad aayenge hum tumhe har pal,
Tere bina ai zindagi kaise kate ye pal,
Ye pal
TRANSLATION POEM TITLE :- PAIN OF FRACTION

ABOUT POEM :-This poem related to fraction and all the word used in poem related pain of heart
I've been acquainted with the following psychoactives compounds:

Depressants & Dissociatives;
Ethanol / drinking alcohol
β-Phenyl-γ-aminobutyric acid / PhGABA / Phenibut
γ-Hydroxybutyric acid / GHB / G, fantasy
Morphine / *****
3-Methylmorphine / Codeine
Dihydrocodeine / DHC
Tramadol / Ultram
Diazepam / ******
Chlordiazepoxide / Librium
2'-Chlorodiazepam / Ro5-3448 / Diclazepam
4'-Chlorodiazepam / Ro5-4864
Alprazolam / Xanax
Clonazolam, Clonitrazolam / Clam
Etizolam / Etilaam, Etizest
Flubromazolam
Pagoclone
Zopiclone / Zimovane
Quetiapine / Seroquel
Thiopental / Sodium Pentothal
Nitrous Oxide / N2O / NOs, laughing gas
Amyl Nitrite / Poppers
Promethazine / Phenergan
Cetirizine / Zyrtec
Mirtazapine / Remeron
Amitriptyline / Elavil
Tianeptine / Coaxil, Stablon
Dextromethorphan / DXM / Benylin, Robitussin
Ketamine [racemic] / K, Kitty
Esketamine [S-isomer] / Special K
Deschloroketamine / 2'-Oxo-PCM / DXE / DCK
Methoxetamine / 3-MeO-2'-Oxo-PCE / MXE /  Mexxy
Deoxymethoxetamine / 3-Me-2′-Oxo-PCE / DMXE, 3D-MXE
3-Hydroxyphencyclidine / 3-**-***
3-Methoxyphencyclidine / 3-MeO-***

Stimulants & Nootropics;
Adrenaline, Epinephrine
Ephedrine / Ephedra
Pseudoephedrine / Ephedra, Sudafed
1,3,7-Trimethylpurine-2,6-dione / Caffeine / Coffee, Black Tea
3,7-dimethylxanthine / Theobromine / [constituent of] Chocolate
N-Ethyl-L-glutamine / L-Theanine / [constituent of] Green Tea
Lidocaine
Bupivacaine
Benzoylmethylecgonine / ******* / Charlie, nose candy
(2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanoic acid / N-Acetylcysteine / NAC
2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium / Choline bitartrate
L-alpha glycerylphosphorylcholine / Alpha-GPC, Choline alfoscerate
Cytidine 5'-diphosphocholine / CDP-choline, Citicoline
2-Dimethylaminoethyl (4-chlorophenoxy)acetate / Meclofenoxate
N-Phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester / Omberacetam / Noopept
Coluracetam / BCI-540
(R,S)-2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide / 4-Phenylpiracetam
(RS)-1-(1-methylethylamino)-3-(1-naphthyloxy)pr­opan-2-ol / Propranolol
(±)-2-Benzhydrylsulfinylethanehydroxamic acid / Adrafinil
(±)-2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide / Modafinil
(–)-2-[(R)-(diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide / Armodafinil
(S)-3-[1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridine / Nicotine / Tobacco
3,4,8-Trimethoxyphenanthrene-2,5-diol / Dendrobium Nobile
Mesembrine / Sceletium Tortuosum, Kanna
3,4-Methylenedioxymethamphetamine / MDMA / Molly, Mandy, ecstasy
3,4-Methylenedioxymethcathinone / MDMC / βk-MDMA / Methylone
β-Keto-methylbenzodioxolylpentanamine / βk-MBDP / Pentylone
α-Methylphenethylamine / Amphetamines / Speed
N-Methylamphetamine / Methamphetamine / ****
4-Methoxyamphetamine / PMA, 4-MA / Death
4-Fluoroamphetamine / 4-FMP, 4-FA /  PAL-303 / Flux
2-Fluoromethamphetamine / 2-FMA
Methythiolpropamine / MPA / Blow
3-Methylmethcathinone / 3-MMC / Metaphedrone
4-Methylmethcathinone / 4-MMC / Mephedrone
4-Methylethcathinone / 4-MEC
4-Chloromethcathinone / 4-CMC / Clephedrone
4-Fluoromethcathinone / 4-FMC / Flephedrone
4-Fluoromethylphenidate / 4F-MPH
4-Fluoroethylphenidate / 4F-EPH
3-Fluorophenmetrazine / 3-FPM / PAL-593
4-Fluoro-α-methylaminovalerophenone / 4-Fluoropentedrone / 4-FPD
α-Ethylaminocaprophenone / N-Ethylhexedrone / NEH / Hexen
alpha-Pyrrolidinohexiophenone / alpha-PHP / α-PHP / PV-7
4-chloro-N-(2-morpholin-4-ylethyl)benzamide / Moclobemide
5-Hydroxytryptophan / 5-HTP / Oxitryptan
5-Methoxy-2-aminoindane / MEAI / Chaperone, Pace
6-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydrobenzofuran / 4-desoxy-MDA / 6-APDB
Escitalopram / Cipralex, Lexapro
Fluoxetine / Prozac
Venlafaxine / Effexor
NSI-189

Hallucinogens & Psychedelics;
Δ9-Tetrahydrocannabinol / THC / Cannabis Sativa/Indica, Marijuana
Cannabidiol / CBD / Herbal Cannabis, Cannabis Resin
Cannabigerol / CBG / (constituent of) Cannabis
AM-2201 / Synth-'noid, Spice
NM-2201 / CBL-2201
5C-AB-PINICA
Harmine / Peganum Harmala / Syrian Rue
Salvinorin A  / Salvia Divinorum / Diviner's Sage
d-Lysergic acid amide / d-Lysergamide / LSA / Ergine
Lysergic acid diethylamide / Lysergide / LSD / Acid, Lucy
1-Acetyl-lysergic acid diethylamide / 1A-LSD / ALD-52
1-Propionyl-lysergic acid diethylamide / 1P-LSD
6-Allyl-6-nor-lysergic acid diethylamide / AL-LAD / Aladdin
2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamine / DOM / Dominic
2,5-Dimethoxy-4-bromoamphetamine / DOB / Aphrodite
2,5-Dimethoxy-4-chloroamphetamine / DOC / Doctor
2,5-Dimethoxy-4-methylthioamphetamine / DOT / Aleph
2,5-Dimethoxy-4-iodophenethylamine / 2C-I / Infinity
2,5-Dimethoxy-4-ethylphenethylamine / 2C-E / Eternity
2,5-Dimethoxy-4-bromophenethylamine / 2C-B / Nexus
2,5-Dimethoxy-4-methylthiophenethylamine / 2C-T / Tesseract
2,5-Dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine / 2C-T-2 / Rosy
2,5-Dimethoxy-4-fluoroethylthiophenethylamine / 2C-T-21 / Aurora
2,5-Dimethoxy-4-bromo-β-keto-phenethylamine / βk-2C-B
2,3,6,7-Benzo-dihydro-difuran-8-bromo-ethylamine / 2C-B-FLY
2,5-Dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)-4-bromophenethylamine / 25B
2,5-Dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)-4-chlorophenethylamine / 25C
2,5-Dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)-4-iodophenethylamine / 25I
3,4-Methylenedioxyamphetamine / MDA / Sass, Sally
3,4,5-Trimethoxyphenethylamine / Mescaline / M
3,5-Dimethoxy-4-ethoxyphenethylamine / Escaline
3,5-Dimethoxy-4-methallyloxyphenethylamine / Methallylescaline / MAL
N,N-dimethyltryptamine / DMT / The Spirit
N,N-dipropyltryptamine / DPT / The Light
N-Methyl-N-ethyltryptamine / MET / The Colour
N-Methyl-N-isopropyltryptamine / MiPT / The Touch
4-Hydroxy-dimethyltryptamine / 4-**-DMT / Psilocin
4-Acetoxy-dimethyltryptamine / 4-AcO-DMT / Psilacetin
4-Hydroxy-N-methyl-N-ethyltryptamine / 4-**-MET / Metocin
4-Acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamine / 4-AcO-MET / Metacetin
4-Phosphoryloxy-N,N-dimethyltryptamine / 4-PO-DMT / Psilocybin
4-Acetoxy-N-methyl-N-cyclopropyltryptmine / 4-AcO-McPT
4-Acetoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine / 4-AcO-MiPT / Mipracetin
4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine / 4-**-MiPT / Miprocin
5-Methoxy-N,N-diallyltryptamine / 5-MeO-DALT / Foxtrot
5-Methoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine / 5-MeO-MiPT / Moxy

‒=≡End of Line≡=–
Losers
can't help
but keep score.
Shrivastva MK Jun 2015
Jab*  jab  teri  yaad  aai  mujhe
mere  dil  ko  ­bechain  kar  diya,
Lut  ke  us  hasin  pal  ko­
mere  khushi  ko  gam  me  badal  diya,
Ye  pal­   najane  kyon  khafa  hai    mujhse
Bna  ke  tumhe­  zindagi  meri
mujhe  tumse  dur  kar  diya,
mujhe  tumse  dur  kar  diya,

Tere  bagair  jine­  se  achha  hai  ye  maut  sukun  ka, Kash!  laut  aati  wo  khushi  ke  do  palmit­  jatein  dard  teri  judai  ka,
Bhar  ke  aansoo­  mere  aankhon  me
Kya  khub  tune  mohabbat  ka­  sila   diya,
Kar  ke  waadein  sath  nibhane  ka
mujhe  ­jo  yu  anjaan  rahon  me  akela  chhod  diya,
a­kela  chhod  diya.....
INCOMPLETE LOVE
Jeff Gaines Mar 2018
OK Reader, I'm going to tell you a tale … with great trepidation. You see, this tale, well, it's kind of like telling someone that you've seen a UFO. They want to believe you, but … it's never really been proven scientifically. Not to mention the fact that most folks who believe in such things are often the tin-hat wearing types, written off as … lets be nice and call them “odd”. And, of course, the more you swear to it, the crazier you appear. It's an epic tale, spanning 30 years of my crazy life.

  But, It's a story I want to tell, because it happened to me. I can barely understand it myself, let alone explain it. So … I'm just going to launch into it and you take it any way you wish.

*  *  
Where Can You Be?

Where can you be?
Where can you be, my love?
Oh, can't you see?
You're not with me!

I'll search with gazes and I'll search with cars,
I'll search the cities and I'll search the stars, well …
I'm gonna find you, oh, wherever you are,
I'm gonna find you baby …  near or far, but …

Where can you be?
Where can you be, my love?
Oh, can't you see?
You're not with me!

I thought I'd found ya, but she wasn't you,
that girl she left alone and blue, well …
I know that's something that you'd never do,
your love has always been strong and true, but …

Where can you be?
Where can you be, my love?
Oh, can't you see?
You're not with me!

If you must settle for some other man
and deviate from our immortal plan, well …
I hope you realize I will understand
and I'll try and do the best that I can, but …

Where will I be?
Where will I be, my love?
Hoping the next life sees …
our destiny!


Where can you be?
Where can you be, my love?
Oh, can't you see?
You're not with me!

~Wednesday, April 1st, 1987
10:30 P.M.  I was singing in a band back in those days and, as it happened, this was the last song I'd ever write for it. Just after this, as it does, it all came crashing down and the band was finished. But in those last days, they pondered this song, with great puzzlement. You see, it was unlike anything I'd brought them before. It wasn't rock … It wasn't a ballad … it wasn't even structured like a “normal” 80's rock song.
  
  No bridge, no solo, no loud grinding guitars, etc. It even had bits where I hummed, yes hummed, the melody, like a lullaby. As they read the lyrics and I described how it went, they all looked at me like I had three heads and asked where this had come from. It was nothing like anything I'd written before. I could only tell them when and where I'd written it, but had no explanation of what inspired it. It had just came to me, so I wrote it down. They didn't know what to make of it, or even what to do with it.

  One of them said it sounded like a late 70's or early 80's adult contemporary song or even in the vein of The Eagles. Another asked if it was about reincarnation … And I honestly, until that moment, hadn't thought of it that way, I didn't think like that at 24 … but then, one of them said it was “Haunting” …

  “Haunting”?

  “Wow”, I thought, I'd never had anything I'd written described as that before. When I asked him what he meant by that, he told me that it was haunting to think that this poor guy is desperately seeking a girl, that may or may not even know that he exists … in a world with billions of people in it. To top that off, he fears that she may off and marry someone else if he doesn't find her in time.

  This, along with the suggestion of it being about reincarnation made me rethink and rewrite the song. Well, a few lines in the last verse and chorus anyways. It actually made the song flow better and seem more complete. In a way, it actually made the song make more sense … to me and them. Sadly, we never did anything with it. There wouldn't be time. Ha … Time … how ironic. Over 10 years later, came this …


For Someone I've Never Met

Please save a place for me,
deep inside your heart.
Always know that I think of you,
as we both practice our arts.

Our worlds are full of temptations,
so very hard to resist …
and the good Lord knows
we're both far from,
sixteen and never been kissed.

Wealthy men with jaws divine …
Temptresses with looks so fine …
Paths that lead our hearts away …
Paths that surely lead astray …

They'll lead us there every time.
They'll leave us there … so  unkind.
Our hearts must shine,
night and day.
Through any darkness … they'll light our way.

If you never touch my face …
If I never look into your eyes …
We'll always have the comfort of sharing
the same
big, blue sky.

If I never smell your hair …
If you never kiss my lips …
Always know the search for your smile
has launched a thousand ships.

So, I hope you save a place for me
in your heart so sweet and kind.
Please, save a place for me …
Heaven knows you've one in mine.

~Thursday, September 9th, 1999
9 A.M.“For Someone I've Never Met ” poured out of me in the midst of another breakup from the second, and last, girl that I wanted to marry. That emotion, never found me again. I looked at it on my computer screen and smiled, seeing “Where Can You Be”, in my mind, on my tattered old note pad that I called my “Song Book”. The memory of me writing it while sitting in my Z-28, looking out over the Gulf of Mexico as a beautiful heat lighting storm sent bolts across the sky, came flooding back; as did the debate of reincarnation I'd had with my pals in the rehearsal room all those years before. Here I was, again, writing about “someone” that I sensed, for lack of a better term, was out there … somewhere.

  Well Reader, do you believe in reincarnation? I was never really certain, but, as you can see, I had twice written pieces to someone I wasn't completely sure existed. I had always “sensed” someone out there beginning with the period after I wrote “Where Can You Be?” and thereafter. So, there they were, each written after losing someone I was deeply in love with. Each came out of nowhere, as they usually do. By the time I was in my 40's, I began to think I was either imagining it all (a side effect of being a hopeless romantic) or that I had just somehow missed this person and our “moment”.

  And then …Epiphany

There was a place.
There was a time …
There, I stood … still unknowing
and everything seemed fine.

But there in that place …
at that moment in time …
the moment I saw the eyes,
I'd never believed I'd find.

Well, what could I say?
What could I do?
In a world filled with billions …
and there … was a you.

I'd always known you were out there …
even written of something amiss.
I never, ever stopped looking for you …
because my heart always said you exist.

My breezy Fall became harshest Winter.
My crazy life left my health running out.
I'd resigned myself that our moment had passed …
but this moment … it removed all doubt.

Well, what could I say?
Tell me, what could I do?
There we stood, staring … alone … in a city of millions …
yes, there … there was a you.

Oh, that mistress fate, she is just so cruel.
Frustration, a curse to be mine.
   I'd searched for you my entire life …
but now … my clock … knows a limit of time.

You see, I would never venture a love with you,
while knowing I'd have to leave you … hurt and alone.
I could only admire from afar … stoic and aloof …
while turning my heart into stone.

Nothing I could ever say and nothing I could ever do …
But now, at long last … at least I finally knew.

There, you stood … green seas, gazing up … into skies of blue.
My long-awaited revelation … become sorrow-laced realization.
There really is … a you.

~August 12th, 2009
  

  Typical of my life-long Charlie Brown syndrome … After being told in 2005 that I had “the lungs of an eighty-year-old man” and that I had “Six to Ten years” to live, I made a conscious decision in that Doctor's parking lot that I could never have another girlfriend and that I must face this alone. I don't see woman as objects. They are glorious creatures that are here to be our partners and friends and to make our lives amazing. I could never, ever knowingly let a woman fall in love with me, all the while knowing I was going to die and leave her. It's not in me to do such a thing, lonely or not.

  Yes, I'm still alive, I'm stubborn like that. But, some days are better than others and my new doctors say that they don't give people “time limits” anymore … because of people like me. I can't afford the lung transplant. So, as Bono so aptly put in one of his songs: “The rich stay healthy, while the sick stay poor”. It is what it is … and like the energizer bunny, I'm still going. Good for me.

  In the moment that I met her, the morning that followed, and the amazing speed of our nexus over the next several months combined with a string of synchronicities (Coincidences? Did I mention that she too, was a poet and writer?) that not only came after I met her on the sidewalk in front of the publisher we shared, but in those pieces I had written before and in several after; I was pretty much convinced I had actually found her. I have NEVER experienced anything like this, or her, in my entire life.

  So, after all this time, here she was … and there wasn't a **** thing that I could do about it. Besides, she was much younger than I and it probably would never have worked anyways. ****, the universe is rotten sometimes, huh? Maybe, if I'm lucky, things will balance out better in the next life. I can only hope. But I'm reminded, worryingly so, of the **** The Alarm song: “Collide”:

“All of these thoughts pounding in my head …
with the words I've wrote, in the letters I've never sent.
The distance in our lives may change …
Times that you can never erase …
But will our worlds collide?
Will our worlds collide, the next time?”  Only time will tell.  “Colors”, and a few others, were written about/for her. But, I could never show them to her. I would never endanger my friendship with her. I just wanted to keep her in my life. That, and that alone, was the only motive I'd ever had with her. I looked forward to seeing her marry, hearing her stories of her three kid's adventures; Hubby, all greasy, working on the car in the driveway, rabbits in her garden at night, eating her precious organic veggies or even about her new curtains. Just to know that she was alive, happy and doing well. I found a solace in her voice I could never describe and I was completely content to just have her in my life and watch hers unfold. Only I could end up in this odd position.

  I feared that she might get weird-ed out because I'd never displayed any romantic inklings toward her, so, to suddenly read these might make her feel a bit, lets say: uncomfortable. Actually, I didn't write them with any romantic intentions, per se; I just did what I always do … write what comes out. Still, there's no denying that they come across romantic. Again, so, so Charlie Brown. (long sigh)
  
  It is what it is. I also have to ponder the fact that maybe all those Charlie Brown moments in my life were preparing me for this one big, painful one. That does makes sense … ******' Universe.


Colors

Well when you're Green, I'll be your Brown.
Like the earth that loves the flowers,
I'll will be your solid ground.

And I'll be your Azure, when you are Verdigris.
We'll be thee most beautiful ocean
that eyes have ever seen.

And when you're Black, I'll be your White.
Mixing all of the colors … I'll make everything alright.

Now when you're Blue, I'll be you're Red.
If something should make you wanna cry,
I will feel your pain instead.

And I'll be your Orange, whenever you are Pink.
We'll be thee most amazing sunset,
that the sky could ever ink.

And when you're Black, I'll be your White.
I'll mix all of your colors … and make everything alright.

Should you be Violet, I will be your Beige.
Like a sleepy moonlit desert,
pasteled in dunes and sage.

And when you're Grey, I will be your Rainbow.
We'll be thee most soothing rainstorm
the world has ever known.

And when you're Black, I'll be your White.
I'll mix all of your colors … yes, I'll make everything alright.

With love on my palette, painting a glorious sunrise …
I'll color all your mornings with a smile and brighten up your skies.
If you should find yourself in sorrow from someones hate or lies …
I'll take the stars down from the heavens … and paint them in your eyes.

So whenever you are Black, I will always be your White.
I'll mix all your colors with a promise … everything will be alright.

Yes, I'll mix all of your colors with a promise … Everything's gonna be alright.

~  Winter 2012  I wrote this after she had rang me up one afternoon lamenting about her life at the moment, troubled that her latest novel hadn't done as well as she'd hoped and now she had to be waitressing to make ends meet. I tried my best to cheer her up and assured her that she was strong enough to handle anything and that she must keep chasing her dreams. I wrote it as a poem, but I can't help but notice it looks like a song, though I've never heard music for it. Those repeated verses look just like choruses to me.

  Earlier in the day, I had been looking at a booklet of paint swatches. I guess, up there on my roof looking at the Manhattan skyline, her sadness and me looking at all those colors melted together somehow and, as happens, out came this piece. Even this, became another synchronicity as she would name her next novel “Show Me All Your Colors”. I remember seeing it in the bookstore and looking straight up … shaking my head at the sky. Was this the universe telling me to show and tell her all this?

  Well, if it was, I stuck with my gut and kept it to myself. My God, if you only knew how many of these synchronicities there were between her and I. It simply boggles my mind. I wanted to call them “coincidences”, but there were just so **** many of them … Each so unique, they just couldn't be called that. I don't want to tell them all here, because like I said, the more you swear to it, the crazier you sound. And I'm sure your questioning my sanity by now, aren't you? (Smirk)


  OK, OK … this one is definitely romantic. I wrote it one night, drunk to the bejeezus. I'd done what we called “The Crosstown Crawl” with my pal Tristan and a gaggle of assorted waitresses we knew. This involved starting at Brass Monkey on the west side highway in the Gansevoort District and ending at my favorite hookah bar, Karma, on the Lower East Side … Drinking in, and often being “asked to leave” (Read: Kicked out of) every bar that took our interest as we walked (Read: staggered) west to east, staying below 14th St.

  On my way home from the city on the J train, I thought about all the phone conversations we'd had while I was on this train crossing the Williamsburg Bridge. Being drunk, I guess, I caught a bout of sadness that I'd never get to tell her any of this or even how I felt about it all. Before I hit my elevator, this piece was swimming in my head. It's about as mushy a piece as I've ever written … if not thee most! Not the norm for me, but this is, after all, a lot to keep pent up inside you. I wouldn't wish this predicament on anyone.


For My Little Red-Haired Girl …


You …

My Love.
My Queen.
This Shining Light in my eyes.

My Laughs.
My Dreams.
My Soft, Contented Sighs.

My *****.
My Lavender.
My Dew Covered Rose.

My Smile.
My Cinnamon.
The Joy in my heart … ever inspiring my prose.

My Best Friend.
My Co-Star.
My Fearless Partner in Crime.

My Breath.
My Cohort.
My Side-kick throughout time.

My Snow-capped Mountain.
The Wind caressing my face.
My Vast Green Field.

The Ivy Covered Wall
that harbors my soul … ever refusing to yield.

In a different time ...

You … would have been my Life.

You … would have been my World.

You … would have been my Everything

and I will always love you for my own special reasons.

It is just a shame … and I'm so, so sorry … that you … must never, ever know.

Maybe next time.


~Charlie Brown
   When I came-to in the morning and read what I had wrote, I had to laugh a bit. It is borderline corny, very beautiful, very telling and very sad … all at once. I shook my head, laughing and told myself :

  “*******, Sam … yer losin' it. Get your **** together, will ya?”

  I guess in my stupor, I was imagining what it would have been like to write something for her. I don't know … There it was and I was stuck with it. I almost deleted it, but, my finger wouldn't press the key. As I told you before … I'd NEVER show this to her. She'd probably never speak to me again.

   As a sadder epilogue, that eventually happened. I still don't know why, but we haven't spoken in years. Maybe she sensed this emotion in me and ran away. Or maybe, just maybe … she thought I'd pushed her away somehow … but for whatever reason, we drifted apart. I guess I'll never know.  As you can see by reading this, that was never my intention. But, like I keep reiterating … It is what it is.

  One day, I called her number to catch up and shoot the breeze. I hadn't spoken to her in a few months as she'd been busy promoting her new novel and I didn't want to pester her. But … it was disconnected … I checked my emails … nothing. I'd never been so confused, she just closed me out. I didn't want to bother her. I was sure she had her reasons and if she wanted to reach out to me again, she would. She had my email and my phone number. But, for now … she was gone … and that was that.

  So, what do you think, Reader? Do I get the Tin hat … or a Badge of courage? Am I bat-**** crazy … or just eccentric? I'll leave it up to you to decide, because as I said, this all happened to me and there isn't a thing I can do about any of it. I just had to get it off of my chest. Thanks for letting me vent.

  Wherever she is … she will always mean the world to me. I can see her green eyes if I close my mine and look for them. Sometimes, on occasion, her face haunts my sleep. Still, I like to picture her, kids playing in a sprinkler behind her, digging in her garden, wearing gloves too big for her hands and a smudge of fresh dirt on her cheek … it makes me smile.


-Sam Webster
Brooklyn, New York
2013
OK, you can stop scratching your head. I'm sorry if you feel like I tricked you or was playing a prank … That was not my intention. This piece is experimental writing, of sorts. If you are wondering, it's titled “Somewhere … Out There”. But I didn't want to put a title at the head of the page, as that might have clued you in too early.

I also confess that “Sam” the narrator is, on no uncertain terms, based loosely on myself. But hey, what better way to string you along? Besides, as Stephen King said, you “Write what you know”. As far as I 'm aware, using poetry within a short story like this, or in this manner, has never been done before. Welcome to the future!

It really belongs in my “From Thee Edge” Collection with the rest of my Twilight-Zone-esque short stories. (You can now read some of these fiction short stories here, posted in my "NoPo@HePo" posts, along with some non-fiction essays. I hope you enjoy them.) But, because I pieced together several of my poems to not only tell the story, but as a vehicle to carry it along as part of it; I wanted to put it here on Hello Poetry just to see if I could convince you long enough to get you through the story … while having you believe it was me speaking to you and that it was all very real to me. Thus, making it feel real to you as you read it.

Was I having you along right up until it was signed by someone else? Or, at least until the narrator addressed himself as “Sam”?

If so, then I accomplished my mission. I'd love to hear your comments on it. If you've been reading any of my other posts, I'm sure you've figured out that I like to run wildly outside of the box sometimes. This was just, as I said, an experiment in a different way to tell a story … fiction or otherwise. As always, I hope that I took you on a journey and, more importantly, that you enjoyed it.

~Jeff Gaines
L.A.
(Lower Alabama)
2015
Shrivastva MK Jun 2015
Meri zindagi mujhse ruth ***
ek  anjaan  bankar,
Chhod kahan chali ***
mera  dil  torkar,

Tut gaye mere sapne sare
ek  shisha  bankar,
Rah gaye wo purane pal ab
bas  ek  yaad  bankar,

Aai mere jeevan me dard
teri  judai  bankar,
Tor diye sare rishtey mujhse
meri  jahan  bankar,

Rah jayenge ab hum tumhare bina
bas  ek  gumnaam  bankar,
Kyon de gye ** dard mujhe
mere  hi  zajbaat  bankar,

meri zindagi mujhse ruth ***
ek  anjaan  bankar,
ghabra jata hai dil kabhi kabhi
yahi  baat  sunkar,

Kab laut aayega wo pal
ek  naya  sabera  bankar,
Badh jayegi meri khusi
Tumhare  sath  chalkar,
tumhare  sath  chalkar.­....
TRANSLATION OF POEM :-MY LIFE LEFT ME
David Nelson Mar 2010
My Pal Joey

A fine young Italian boy, lived in the Big Apple City,
he really made me laugh, now he's gone, it is such a pity,
brother to seven gorgeous ladies, always needing his help,
got hit by a corporate big shot, he left town, not even a yelp

Maurice the Space Cowboy, this was his imaginary pal,
he really loved all the women, fell in love with every gal,
good lookin and ever so friendly, never a time when he felt alone,
hard working and extremely kind, never an irreverant tone,

his friends have all moved on, most of them married away,
still single and searching for only he knows, every night and day,
moved west to California, trying to enhance his career,
but his agent was of little use, she was never exactly clear

so sad to see you go my friend, I'll miss you more than you know,
your line of “how are you doin”, always stole the show,
I hope one day you will return, and even though you don't know me,
yes good luck to you, whatever you do, you'll always be, My Pal Joey  

Gomer LePoet...
Londis Carpenter Oct 2010
I once visited the father of a soldier
   who died, fighting a war quite far away.
And the words he spoke to me shall  ring eternally,
   so listen to the words he had to say.

Did you ever have a pal who was your hero?
   A pal who meant the world and more to you?
Who conquered every dare and all your dreams would share,
   he alone was the cause for all you do?

Did you ever have a pal who’d lift your sorrow?
   Who by a smile could make sad moments bright?
He could make each pain and care somehow seem to disappear
   and bring sunshine into the darkest night.

If you ever had a pal, like my pal,
   then you know, when duty called, just how I feel:
That beneath my stead pride there’s sadness deep inside,
   a heartache there that nothing seems to heal.

He said, “Dad, I’m much too young to be a hero.”
   But, still he went in answer to his call.
“Dad I want to do all the things you taught me to.”
   Then went away and gladly gave his all.

In my hands I hold the emblems of a hero,
   these medals and a flag—red, white and blue.
And yet, far and gone, lies the body of my son,,
   who died because his heart was brave and true.

But, Sir, I’d rather have a son than a hero.
   I wonder if the world ever becomes
a place where people see a better way to be—
   where men no longer sacrifice their sons.

Yes, I’d rather have a son than have a hero.
   Yet, you hand me these ribbons and a flag.
Did you ever even see who you took from me?
   Did you even know the trophy that you had?

I always knew he’d be brave and do his duty.
   But, there was so much he had inside to give.
You said, “Be all that you can be; come join today’s army.”
   Yet you couldn’t even give him time to live.

Sir, I’d rather have a son than have a hero.
   And though I respect and honor this call you’ve made.
Yet your words can never hide the emptiness I feel inside;
   nor these medals ever fill a hero’s grave.
Shrivastva MK Jul 2015
Dar lagne laga hai mujhe ab har khawab se
Ki kahin chhut na jaye tera sath,
Kab aayengi laut ke wo khubsurat pal Jab pakad ke chalenge hum ek dusare ka hath,
Na aane denge gum kabhi tere jeevan me
Bna denge tere har dard ko khushiyo ki raat,


Koi nahin mere zindagi me siwaye tere bina
Jaan lo tum,
Ye dil dharakta hai to sirf tumhare liye
Ese maan lo tum,
chhodenge na sath tumhara saton-janam o humsafar
Kyoki meri pahchan ** tum,
Kyun nahi Kah deti ik bar mujhse ki
Sirf tere hain hum,
sirf tere hain hum .....

Kash! tum hoti mere samne
Karte ek dusare se baat,
Har pal rahta hai mere aankhon ko
teri hi talash,
Bujhake pyaas mere dil ki
pakad lo mera hath,
varshon se baithe hain hum esi intezar me ki
Kab milega mujhe tere sath
ye tera sath
TRUE LOVE
I LOVE TOO MUCH FRD.
Ghumsum mein kyu?
Maikhane me bhi itna anjaan hu
Jane kaisi dil ki halchal
Ghumta raha me pal pal
Shrivastva MK Feb 2017
Ai khuda Mujhe Hawa bna de,
Mujhe unke sanso me bsa de,
Kabhi bhi na ** Saku Dur unse
Aisi meri taqdeer bna De,

Ai khuda Mujhe aansoo bna De,
Mujhe unke aankho me bsa De,
Khushi ke Pal ** ya ** dukh ki ghari
Us Pal unke aankho se Mujhe chhalka de,

Ai khuda Mujhe sitara bna de,
Mujhe us Chand ke paas bitha de,
Jih bhar ke dekh lu Mai us Chand ko
Aisi chandani raat bna de,

Ai khuda Mujhe aaina bna de,
Mujhe unke kamre me bitha de,
Har Pal wo mere samne **
Aisi khubsurat pari unhe bna de,

Ai khuda Mujhe kajal bna de,
Mujhe unke aankho me laga de,
Na lage Unhe kisi ki nazar
Unke sare dukh Mujhe dila de,
Unke sare dukh Mujhe dila de....
Ankit Dubey May 2019
Tum bhi na bhoologe,
Kabhi mai bhi na bhooloonga,
Kabhi tum yaad aaoge,
Kabhi mai tumko yaad aaunga,
Jindagi yun hi gujar jayegi,
Shayad intjaar ji karta rah jaunga,
Pyar mai umse karta hu,
Tum bhi to mujhpe marti **,
Kabhi tum lautkar aana,
Tumhe har pal mai chahunga,
Kabhi khamosh hota hu,
Kabhi tum chup rahti **,
Bina tere mera ye dil har pal rota hai,
Ab intjaar nahi hota,
Kabhi to paas aa jao,
Pyar kar lo tum mujhse,
Mai bhi khud ko bhula doonga,
Tumhe har pal mai chahunga,
Tumhe har pal mai chahunga,
Bina tere kabhi khud ko khush na rakh paunga,
Jab teri yaad aati hai,
Aanso bahne lagte hai,
Aankhen dukhne lagti hai,
Saanse rukne lagti hai,
Dil me toofan uthta hai,
Khud ko mai khine lagta hu,
Kabhi to paas aa jao,
Mera kya haal hai dekho,
Tumhare bina shayad ab aur na rah paunga,
Tumhe mai pyar karta hu,
Tumhe mai har pal chahunga....
I love u
“kitty”. sixteen,5′ 11″,white,*******.

ducking always the touch of must and shall,
whose slippery body is Death’s littlest pal,

skilled in quick softness.  Unspontaneous.  cute,

the signal perfume of whose unrepute
focusses in the sweet slow animal
bottomless eyes importantly banal,

Kitty. a *****. Sixteen
                            you corking brute
amused from time to time by clever drolls
fearsomely who do keep their sunday flower.
The babybreasted broad “kitty” twice eight

—beer nothing,the lady’ll have a whiskey-sour—

whose least amazing smile is the most great
common divisor of unequal souls.
Ankit Dubey May 2019
Chand ko dekhkar yaad tumhari aati hai,
Chand ki chandni b sath rahkar door hojati hai,
Chand ne auron ko to khush rakhti hai chandni apne ujale se,
Par chand se poocho jara k vo usk paas kab aati hai ?,
Raat bhar jagkar jo duniya ko roshan karta hai,
Andar hi andar vo bhi judai ki aag me jalta hai,
** kar rahe ae mere khushiyon k maalik tum bhi kuch aisa,
Mai dhoondhta rahta hu tumko paas apne,
Aur tum kahiin door nikal jate **,
Fir bhi na jane kyun chand ko dekhkar tum yaad aate **,
Kyun khataye meri tumhe har baar dikh jati hai,
Kabhi paas aakar to dekho mai kitna gunahgaar hu,
Tum to ruswa ** jate ** bewajah mujhse,
Aur na ki hui khata ki saja mujhe de jate **,
Fir bhi na jane kyun chand ko dekhkar tum yaad aate **,
Choot jate hai jo judai ki maar se mai vo dil ka saudagar nahi,
Tum to bas kuch pal bitakar sath me fir se meri duniya ko banjar bana jate **,
Kabhi tum bhi mujhe aaajma kar dekho kareeb se,
Kyun door rahkar mujhe doori ka ehsaas kara jate **,
** tum hi sirf meri jindagi me jise chaha dil ki har khwahish se,
Aur tum ** k gairon ko mera batakar rooth jate **,
Fir bhi na jane kyun chand ko dekhkar tum yaad aate **,
Mai nai hu vo jise duniya dil parast kahti hai,
Mai to deewana hu tumhari har baat ka,
Fir bhi na jane ku roothkar tapadne k liye chod jate **,
Ban jaun ttera har pal ka sathi,
Kyun aisi koi saja nahi,
Jindagi bhar rone k liye,
Har baar kyun tanha kar k chale jate **,
Fir bhi na jane kyun chand ko dekhkar tum yaad aate **,
Kyun bhool jate ** k mai bhi hu tumhari raah me,
Khada hi aankhen band kark tumhe paane ki chah me,
Akhir aisa bhi kya k mere rone  se bhi tum rooth jate **,
Mujhe apna banakar pal bhar me paraya ban jate **,
Fir bhi na jaane ku chaand ko dekhkar yum yaad aate **....

i love you alot. N you are my only wish, need n reason. Trust me i love you n only you. Please my sweet heart marry me.
I cant live widout you n our baby.
Hrithik Hiran May 2020
Chehre pe gira jo woh boond uske
Jhalak ke aayi meri muskan aise
Ke Bikhri hui zindagi mein baras baithe
Khoyi hui aashaon ki baarish jaise

Bhul na paunga woh din
Pehli baarish jo bitayi thi saath mein
Chaatha tha mere paas bhi
Par ghus gaya tumhaare sang mein

Ek choti chathri aur hum do uske neeche
Bheeg rahe the hum aadhe aadhe
Par aise bheegne ka mazaa he hai kuch aur
Jab Aaghosh ke woh pal mile na kabhi aur

Chalte rahe hum aahista apne bus ki or
Kya batau kaise bitaye woh 5 minute
Unke Bheege zulfein jo karr rahe the shor
Chodke use apne bus mein
Bheegta raha uss pal ki yaadon mein

Aaj bhi Barsat jab bhi kare
Chaatha lene ko majboor
Yaad tumhari he karta hu Ke kaash tum hoti
Ghus jaata tumhare he chatri ki chaav mein
Pehli baarish ki un boondon ko chakhne
Ke kya swad aaj bhi wahi hai
Jo uss din chakha tha saath mein humne
This is about that special rain we all have had in our life in HINDI.
Hope you all like it!
Shrivastva MK Jul 2015
Mere sapne kyon tut gaye,
Wo humse kyon ruth gaye,
Dekar shila mohabbat ka mujhe,
Wo meri hasti kyon lut gaye,

Kyon aaye wo meri zindagi me
Jab mujhe chhod ke jana hi tha,
Karke waadein pyaar ke
Jab sath nibhana hi na tha,
Do pal ki khushi unke sath,
najane kahan chhut gaye,
Wo humse kyon ruth gaye,

Tor late tare bhi hum unke liye
us nile aasman se,
Mit jate hain nafrat bhi
es dhai akshar ke naam se,
Aashiyana hamare pyaar ka
najane kis samundar me dub gaye,
Wo humse kyon ruth gaye,

Ro diye hum bhi use yaad karke,
Kahan chale gaye wo mujhe barbaad karke,
Chale jayenge es suni duniya ko chhod
Rah jayenge tere liye hum bas ek khwab banke,
Pyaar ke kacche dhage aaj tut gaye,
Wo humse kyon ruth gaye,
wo humse kyon ruth gaye.......
Shrivastva MK Jun 2015
Ye hawayen kis or le jayengi mujhe,
Kab tak tere ishq me tadpayegi mujhe,
Na koi manzil na koi thikana raha mera ab,
etna dard dekar, Kab aur kis mor pe tumse milayegi mujhe,


Rukh tere pyar ka begana ** gya,
nahi bhul sakta tujhe main kabhi bhi,
Kyoki Tujhpar mera dil bhi deewana ** gya,
Teri yaadon ne mujhe etna dard diya ki,
Ab mere har lavj shayarana ** gya,


Nahi dekh sakta main tera ye udas chehra
Kyoki tumhari khushi hi meri muskan,
Lag jaye tujhe ye meri sari umar
Kyoki tum hi mere sapne aur tum hi mera jahan,
Kyon ruth gya ye pal mujhse,
Rone laga ye dil bhi jabse pyar hua hai tumse,
MOUMITA SARKAR Mar 2016
Friday
01:49pm
6 nov 2015

Aaj fhir yaad aayi teri,
Mushkuraa ke dil boli,
Bahut saari baatein rahe gayi thi humari…
Aapse.. kahena tha …
jo humesha- humesha ke liye rahe gayi aduri!

Khwaab jo souchaa tho,
Woh aab kabhi puri na ** sakki,
Kitni baatein thi kaheni ki… tumko,
Par aduri khwaab jaise meet gaye, dil se sab!

Jaise raith(sand) pe likhe woye jo baatein…
Ek hawa ke jhoke(air blow) se mit gaye… sab!

Khaas woh pal phir se aata,
Par shayed humne kafi der kar di,
Wapaas aane me…
tumko aapna ne me…!
Shrivastva MK Jun 2015
Akela ** gya hoon tere bin jab se tune mujhe chhod diya,
Tor ke mera DIL mere pyar se jo yu mu'h mor liya,
Jab jab dekhi tujhe ye meri udas aankhen,
Chalak gye aansoo Jab yaad aai wo purani batein,
Kaise mitaoo sanam tera ye bharam,
Tujhe chahenge hum har janam,

Teri khusi me maine apni khusi ko dhundh liya,
Tu khush rahe sad'a eske liye maine rab se dua kiya,
Ab saare dard -e- gum bhula diye hum,
Tujhe chahenge hum janam -janam,

Ab har o pal tere bin main dard bhari yaado ke saath ji'h raha hoon,
Ekbar dekh lo mujhe ai jalim,
Tu kisi ke saath muskura rahi aur main akela ro'h raha hoon,
Puchh rahi ye duniya sari bewafa tum ya bewafa ** gye hum,
Tujhe chahenge hum janam janam,

Na mili mujhe tere sath jine ki khushi es janam to kya hua,
Tut gye hain hum, dil ko mere bahut dard hua ,
Khush ** jayengi zindagi meri jab es duniya ko chhod chale jayenge hum o bewafa sanam,
Tujhe chahenge hum har janam....
This poem is especially for those who have loved someone.
Cozyflowz Dec 2020
I have a friend I call my brother,
His always there when I needed him,
His smart and huge looking individual.

I call him my best pal not because his generous,
But because his understanding, knows when you're hurt, knows when something goes wrong,
Good sensitive mind.

Best pal I can never let go,
We started a long year together, and we graduated from high school, we still on going further for something bigger ahead of us,
Stars shine bright inside of us.

God knows what's best for us, we pray for one another,
We understand each other's heart,
Nothing can come between the strong bond we share.

We fought and we speak again,
Friendship is the best things every human wants, without a friend you will probably die lonely,
I love the fact that his talented with different skills.

If you put in the effort, you’ll see the rewards of positive friends who will make your life extraordinary.

You are my best pal; you belong in my heart.
We go through ups and downs, but still nothing can tear us apart.
I know you as a brother, and I will always care.
Love, respect, and trust are the things we share.
Written to my best friend he deserves this.
Aapke saath bitiya har pal hai khubsurat,
Aapka masoom sa chehra hai khuda ki murat.

Bahut yaad aa rhi hai aapki,
Talaash rahi aapko nazre meri.

Wo aapka muskurana jab kehte hum awaaz aa rahi,
Har lamha itna khubsurat hai in palkon mein yaadein sanjo rakhi.

Aapse shuru hota hai hamara har ek kadam,
Beintehaa mohaabat hai aapse saath rahenge har janam.

Bs ek dua hai us uparwale se,
Aap humesha salamat rahe.

Mohabbat hi nahi zindagi bhi ** meri,
Ye dadhakne aapko pukar rahi.

Khuda se maangi huyi ** mannat,
Aapke saath har pal hai jannat.

Meri duniya ** aap,
Har takleef lete ** bhaap.

Bin kahe sab samjh jaate,
In aankhon ko kaise padh lete?

Dil se jude jazbaat hain gehre,
Aapke aane se khil uthte chehre.

Meri taqdeer, meri jaan ** aap,
Ek geet ka khubsurat alaap.

Wohi pyar ka mandir ** aap, mera jaha,
Jise humne dil se humesha chaha.

Mahadev jaisa ** humsafar,
Chale jo saath har dagar.

Humesha se chaha tha humne,
Us talaash ko poora kar diya aapne.

Paavan pavitra rooh se jude hain is qadar hum,
Jaise saanso se dadhakta hai dil har dum.

Is dadhakte dil ki awaaz ** tum,
Aapse poore hote hain hum.

Pyaasi nigahon ka ** Qaraar,
Saji mehfilon ki bahaar.

Milne ki fariyaad mein dil ka intezaar,
Meri zindagi ka pehla aur aakhiri pyaar.

Shiddat se chahta hai ye dil aapko,
Saare jaha ki khushiyan aapke kadmo mein **.

Mehfooz rakhna mere humsafar ko mere khuda,
Is sacchi mohabbat ka karu sir jhuka kar mai har pal sajda.

Pavitra rishta hai hamara,
Is dil se juda hai dil tumhara.
Nirvana Jun 2015
Jo puraani yaadon mein zindagi dhundha kartey hai
unhe sirf do pal ki muskurahat naseeb hoti hai
aur phir umar bhar ki tanhai
ek aisi tanhai jaha hum bhari mehfil mein bhi akele ** jaate hai
aur adhura pan bhi hamein pura lagne lagta hai
ek aisi manhoosiyat dil pe cha jaati hai Jo chahe bhi mit nhi paati aur vo yaadein bhulaaye bhi bhula nhi paate reh reh k **** mein gade kaante ki tarah dard diye jaata hai
aur hum hans hans kar ise taal diya karte hai  kyun ki shaayad mukaddar ko yahi manzur tha


kya shikva hum kisi aur se kare
jab manzil hi humse Ruth gayi

Jo naayab tohfa khuda se mili
haatho se yun choot gayi

vo toot k bikhri aur kinare par jaa Giri
aur kashti humari doob gayi
P.S. - well Hindi shaayari or writing is not my field/area. it all happened spontaneously. just got nostalgic of few memories and later (series of thought) is present here...¡¡¡
Sunny Snow Dec 2012
My pal Marlboro is a good bud to have,
He can be a **** sometimes,
Still hes always there when I need him.
He can get a little "hot headed" sometimes
But hes smokin went hes angry
So i dont mind.
I loved my pal Marlboro,
Till the day he died...
See Marlboro,
He passed away this afternoon,
We burried him in the snow,
And said our goodbyes
But then,
I found another Marlboro,
He was in my purse the whole time.
I am weird, and love cigarettes :)
Har haal mein hum khush reh le,

Gujarish hai bs mera humsafar har janam mile.Tabeez bnkar har buri nazar se mai unhe bacha lu,

Apni har saans mai har janam unke sang likh du.Ye saanse agar tham bhi jayein,

Aye mere sanam aap humesha mere sang rahein.Ye uljhi hui haathon ki lakeer,

Aapke aane se sajti hai taqdeer.Mere rom rom bs ek hi hai naam,

Aye khuda padh le mere naam se aaya paigaam.Daaman failaye fariyaad hai tujhse,

Humesha jode rakhna mujhe unse.Wo mile sab kuch paa liya maine,

Aur kuch na ab mujhe chahiye.Ankhiyon ko sukoon milta,

Jab chehra unka dikh jaata.Is rani ki jaan tou hai wo raja,

Unhi ki badault meri maang mein sindoor saja.Har koi chahta hai us aasmaan ke chaand ko,

Mera chaand tou mere paas humesha **.Sajda karu mai unki is rooh ko,

Suche moti se bhi saacha hai unka dil wo.Poori kayenaat samet ke meri jholi mein daal di,

Is dil ki saanse tou us dil se humesha humesha ke liye judi.Wo saath hain tou mera khuda hai mere pass,

Behad pyaara hai unka aur mera dil ka har ehsaas.Jab raakh ** jayegi ye kaaya meri,

Mujhe har pal sukoon pahuchayegi awaaz wo teri.Saanse rahe na rahe mere saathiya,

Humesha mere sang rehna mere mahiya.Jab umar ki ye naiya bhawar badal legi,

Chehre ki chamak apne rang badal degi.Fir bhi aap humesha mere sang rehna,

Mujhe aapse bs yahi hai kehna.Bikhre bikhre se they hum pehle,

Aapke aane se is zindagi mein phul khile.Mere pass shabd hi nahi hain ki kaise us uparwale ka ,

Mai shukriya ada karu? Aap mile sab kuch mil gaya.Jab ye waqt khafa hone lagega mujhse,

Ye duniya bhi saath chhor degi aas rhegi tujhse.Har kadam par saath rehna mere sanam,

Tere siwa koi nahi hai mera humdum.Ye qismat humari bhut khel hai khelti,

Dil ki dadhkane har pal aapko talaashti.Chahe kaisa bhi ** manjar,

Zameenein hongi banjar.Tab bhi mere sang rehna.

Bs yhi hai aapse kehna.Aapke ye ardhangini humesha hai aapke saath,

Haathon mein liye hardum aapka haath.Chahe waqt badle ya taqdeer khel khele,

Har pal aapki biwi milegi aapko lagaye seene se .Kuch nahi chahiye humein,

Neele gagan ke neeche kahin bhi aapke sang rehle.Bs aap saath rehna,

Itna hi mujhe kehna.
Shrivastva MK May 2015
Tere pyar ne mujhe pagal bna diya ,
Tujhme khoye hain hum es kadar ki,
apna nam pata bhi bhula diya,
Jawane Se chhupa ke ki tujhse mohabbat ,
Par tune mujhe jawane se hi begana bna diya,
Tere pyar ne mujhe pagal bna diya....


Tere intezar me har pal ji raha hu ghut ghut
ke,
kaha chali gayi ** sanam tum mujhse ruth ke,
ab to jine ka sahara hain bus teri ye yadein,
Soch kar biti baton ko nam ** jati hai meri ye
aankhen,
Teri wafawon ne mera sab kuchh jala diya,
tere pyar ne mujhe pagal bna diya. ..


chalti raho me tujhe dhundh raha hoon,
chand taro se tera pta puchh raha hoon,
tune mere dil me ek jagah bna liya,
tere pyar ne mujhe pagal bna diya....


mat dena dhokha tum mujhe pyar me
ai sanam nahi to tut jaunga,
chhod tumhe mai es duniya se chala jaunga,
laut ke phir mai kabhi na aaunga,
tere esk me maine teri har kamiyo ko bhula
diya,
tere pyar ne mujhe pagal bna diya. ..


yaadon ko teri  Manish  likh raha apni kalam se
es tarah ki,
teri nafrat ko bhi usne amrit bna diya,
tere pyar ne mujhe pagal bna diya,
tere pyar ne mujhe pagal bna diya....
Kanyadaan hua jab pura, Aaya samay vidayi ka
Hashi khushi sab kaam hua tha, Saari rashmm adaai ka
Beti ke uss kaatar swar ne , Baabul ko jhakjhor dia
Puch rahi thi papa tumne, Kya sach-much me chodd dia

Apne aangan ki phulwari, Mujhko sada kaha tumne
Mere rone ko pal bhar bhi, Bilkul nahi saha tumne
Kya iss aangan ke kone me, Mera kuch asthan nahi
Ab mere rone ka papa, Tumko bilkul dhyan nahi

Dekho antim baar dehri, Log mujhhe pujwaate hai
Aakar ke papa inko kyu, Aap nahi dhamkate hai
Nahi rokte chacha taau, Bhaiya se v aas nahi
Aisi bhi kya nishthurta hai, Koi aata paas nahi

Beti ki baato ko sun ke, Pita nahi rah saka khada
Umadd pade ankho se aanshu, Badahawas sa daud pada
Kaatar bichia si wah beti, Lipat pita se rotii thi
Jaise yaado ke akshar wah, Ashru bindu se dhoti thi

Maa ko laga god se koi, Maano sab kuch cheen chala
Phool sabhi ghar ki phoolwari se koi jyo been chala
Chota bhai bhi kone me, Baitha biatha subak raha
Usko kaun karega chup ab, Wah kone me dubak raha

Beti ke jaane par ghar ne, Jaane kya kya khoya hai
Kabhi naa rone wala baap bhi, Phoot-Phoot kar roya hai ............
Copyright© Shashank K Dwivedi
Website :- www.skdisro.weebly.com
Follow me on Facebook - https://www.facebook.com/skdisro
christmas concert on venus by briano alliano
hi dudes and welcome to venus where we are celebrating christmas in a big way

and our first song is, santa brian is coming to town

ya better watch out ya better not cry

ya better be good cause i am telling you why

santa brian is coming to town

ya see he’s making a list and checking it twice

finding out what kids are naughty or nice

santa brian is coming to town

brian see you when he’s sleeping

he knows when your awake

gotta make everybody be bad or good

so be good for goodness sake

santa brian is coming to town

ya better party on like ya never going to stop

the beat will go bop pity bop bop bop

santa brian is coming to town

ya see my mate bing crosby, is alive in all our hearts

and then your mate brian allan does a really big ****

ya better watch out and keep the party going strong

party like the day is long

santa brian oh santa brian is coming to town boppity boo

and the next song is


         Stop dreaming of a white Christmas cause here is too **** hot


You see I believe the North Pole is
Great and has a lot of penazz oh yeah
And Robbie roe decided to host his
Own Christmas bash with a BBQ and beer oh yeah come on
And then Martin pence bought
100 cases of the most expensive
Wine money can buy
And his 12 year old son
Said what about the coke dad oh yeah
You see it"s ****** hot and you have for a drink so what about us
Kids we need coke, oh yeah
And Martin prince said to his son
That we will have enough coke
Oh yeah cute cause it's hot
And we need to cool ourselves down
So stop dreaming of a white Christmas cause it!'s too **** hot
And on the day of Christmas Eve it hit 37 degees and we didn't feel like doing much let alone the preparation of the party so what we did is have a
5 hour dip in the swimming pool oh yeah carn Christmas spirit right out of me, oh yeah come on dudes
And the kids kept on jumping on us
Leaving us sore but at least we were having a nice dip in the pool to cool ourselves down do we can get ready for the party oh yeah mate yeah
So stop dreaming of a white Christmas cause it's too **** hot you see you see with pretty great
Mountains  and candy cane fountains  so stop dreaming of a white Christmas csuse it's too **** hot for that too **** stop dreaming of a white Christmas cause it's too **** hot for that
The kids are playing backyard cricket yeah and the men came out
To have a hit and the ladies are in
There swearing as they cook the bird
But the ladies have an agreement
That the kids and men all do the cleaning up and talk about the sports whilst doing that
So stop dreaming of a white Christmas cause dudes
It's too **** hot too **** hot
Too **** hot for that
No white Christmases in Australia pal
       Summer weather

You see it's the summer weather
The barbecues are being cooked so well yeah
And the swimmers at the beach
are swimming between flags avoiding the sharks
And those crazy surfers as they surf with Santa
they drop off at the night club
to order a pina calada, yeah, that sure keeps us cool
You see it's summer weather
And you sun bake on the beach yeah
put on heaps of suncream, so cancer don’t strike, yeah yeah yeah
You see it's the summer weather
My poppy came out with a nice beer
And my two kids bobby and Toby had a coke
and they enjoyed that a lot
You see it takes away the hot, especially in ice
And it is great in the summer weather
Cause our drinks keeps us cool
You see it's the summer weather
The cricket and baseball is a playing
You see the players take about 5 hours to move oh yeah
And we see these players stand around forever
And in late of summer is the summer of tennis
watching the best players from around the world
and afterwards they go to the pub and celebrate
we say it's the summer weather cause those drinks keeps us cool
it’s the summer weather, the end of another year yeah
we lay the fireworks on the beach
so the lightshow, will be great
as midnight approaches we yell HAPPY NEW YEAR and then we say
what great summer weather, out champagne sure, keeps us cool


and now dudes we are going to sing away in a manger


away in a manger

no crib for a bed

the little lord buddha

l;ays down his sweet head

the stars in the bright sky

look down where he lays

the little lord buddha asleep on the hay

the cattle are lowing

buddha awakes

but the little lord buddha

no crying he makes

i love the lord buddha

as i look down from the sky

and stay by his bedside

till morning is nigh

be near me lord buddha

i ask thee to stay

close by me forever

i love thee to stay

bless all the dear children

under thy tender care

and fit us for nirvana

to live with thee there


    Summer wonderlandThe beer is chilling in the esky
Abc the BBQ is nice and hot yeah
And the kids are playing with their presents oh yeah that sounds real rad
And the swimming pool is being cleaned by your father and you can't swim in it cause the pool claurine
Can **** you well
You see we are running around
Up up and down
In a summer wonderland
You see Johnny Butthead and
Micheal Kenny and Robbie roe
And Kenny gee gee
And the superman of the heavens
Brings us nice weather and that makes us feel great yeah
Walking around singing a song
Walking in a summer wonderlsnd
On the beach we all made a sand castle and buried uncle Robbie
In the sand and then as he called
Out come on ya bludgers
Give us adults a ****** hand
You see when Robbie got out of that
He jumped around the beach
I was buried in sand
And yeah mate yeah I understand
Walking along singing a song
Living in a summer wonderland
my next christmas song is joy to the world, here goes


joy to the world

the lord is come

let the christmas party shine

let everyone party on

and let heaven and nirvana sing

let heaven and nirvana sing

let heaven and nirvana and nirvana sing

joy to the world

the saviour reigns

and party right till the end

let everyone prepare him room

let all buddhas creatures grow

let buddhas creatures grow

let everyone belonging to buddha

let the spirit really grow

party on every night

   A cold for Christmas means PARTY PARTY


Oh yeah on the first day of XMAS
My coke bottle said to me
Buy a coke at the supermarket oh yeah
On the second day of  XMAS my coke bottle said to me get your cousin in the USA a present and a nice card to boot
On the third day of XMAS
My coke bottle said to me
How about inviting all out friends over for a slap up XMAS party dude
On the third day of XMAS my coke bottle said to me I need to give my
Grandmother some rioses to put in a vase on your toilet
On the fourth day of XMAS my coke bottle said to me  slam me down ya
Get ready to lift ya party spirits right till the day is long
On the fifth day of Christmas
My coke bottle said to me
How about we see the arrival of
Santa in the big Christmas parade in
Out gracious city
On the sixth day of Christmas
My coke bottle said to me
Yeah we need to give Tom and Benny a hand with the annual Christmas lights ok outside his house how delightful dude
On the seventh day of Christmas
My coke bottle said to me
Give Australia a present by booting
Abbott out oh yeseree
On the eighth day of XMAS my coke
Bottle said to me
How about you see the kids play in their Christmas play
On the ninth day of XMAS my coke bottle said to me how about a nice bit of bourbon in me to lift the family's spirit oh yeseree
On the tenth day of XMAS
My coke bottle said to me
How about we go to the nightclub
And party all night my dear old friend old pal
On the eleventh day my coke bottle gave to me a new clear head to get normal visions rather than stupid
Allan family delusions I know they help but ha ha ha
On the twelfth day of Christmas
My coke bottle gave to me
A lot of information saying coke is still a medicine don't listen to skeptics they are too much into the real world yeah on every day of Christmas my coke bottle said
No matter what ya do drink plenty of me I will make you XMAS sweet


ok dudes briano alliano says merry christmas

— The End —