Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
3d · 23
Untitled
در کسری از شعر
عزیمت می کنیم
تا ناموزون و نا میزان
تا بسیار
زیر هر وجب خاک
(گور من یا سینه هر صخره، لحد (لهد
خود را به تو می دهم
یا از آتش خویش را تنپوش می دمم
میان لالایی پلاسمای حقیقت
تابتوان تاب آورد
ذره ای خدا را
خود تا آژدها را نفس بکشم
3d · 110
شیان شعر
مرا شیانی نه کنامی نه
مگرم شعری
از سرشت سرشار زیستن
که به التفات
تیزابگون و الماس وش
مشبک قربال آگاهیم را
می درید
یا گویی همیشه سیال هردوسوش بود
غرقه در او بودم
غرقه در خدایان و جنون
خود را می باختم
و بر خویش چیره می آمدم
Значит жду тебя там
По ту сторону,
Через чрезвычайную дамбу,
времени
И пространства,
Залезь ко мне!
На лезвие поэзии.
Когда все становится интересным,
Все расходится,
Логика дивергенции,
Держать и захватить момент,
Магнитным полем,
Или Глазами инквизитора
Или чем то другим,
Невозможно
7d · 94
Север
Я хочу с тобой Быть
В полярном доме,
Где пустыня белая
Замороженная,
Приблизительно к нулю
Келвина.

У меня на это все есть
опорные резоны,

или даже можно сказать Порновые резоны,

Там где мы на горизонте,

И в горле Млечного Пути, на фронте
жизни
Архаичной
Хаотичной
На фоне
вакуума

Ты море
Люминарное
Ты поле
Авроры
северной разноцветной,

В полярном доме,
Где пустыня белая замороженная,
Приблизительно к нулю
Келвина.

Ты тончайший момент
Первоисточник поэзии
Веры
и цвета
زیستن میان اناجیل
و عصر ما بعد
در فضای همتافته
به هر کهکشانش مقامی بود
از نسیان
آنسوی تن، آن سوی بیان
مدام در شهادت
که آن بزرگترین فضیلت است
که قدم را به وسع کیهان بردار
تا در آستانه درگاه
ابن الوقت، سبقت جوینده از زمان
بدن، بدوی تر از هر غار نگاره ای
زبان، ذریه هستی
تا ارجاع مدام به پیوستار خدایان
تا آنجا که ناتباهیده است
تا آنجا که اوست
Oct 18 · 33
Untitled
Telling the story of my body
But as a Triumph
Or as an Anamnesis?
Oct 18 · 118
Untitled
تا ژرف ژرف نای خویشتن غوریدن
تا پایان پیکر
و زبان چو توده ای احشایی
حلزون گون
همه چیز را می لیسد
و به لزجه آغشته می شود

فهم می شود با مزه کردن
بیان می شود با مزه کردن
و در ستایش درد

آنچه‌ گفته شد
تا همیشه به بزاق دهان آغشته ماند
آری بزاق زخم ها را مرهمی است
Oct 18 · 143
Крым
Вылешь вино
На ее лицо
Алый напиток,
Водный,сухой,

Оторвётся наша
Амфибийная жизнь,
Полуостров, Крым
От моря и от земли

Полумаска
Получеловек
И от пандемии
И от гортани
May 29 · 50
Untitled
Её тело, облачно безформенное
Облачно многообразное
дождит
Жизнью
И Сама хозяйка первих утренных рос и слез

Локул близости колеблющееся место
Свободно падаю до ее пустоты
Перманентно

Яблоко алое в левой руке
Которая ближе к сердцу
Несу яблоко алое обратно
До межзвезного вакуума
Между натечными кристаллическими ногами
Где порезал руку

Ее тело, солнычно безформенное
Солнечно многообразное
Тепло
Она из пламени огоня
И воспламеняет меня

Она живёт на дереве
Дерево по названию
"дерево всех семен"
И она насыщена природой
И черным морем
May 29 · 32
Untitled
Call me
And my name Echoes
from each corner of cosmos
Call me
And your voice -
Is the vibration of strings of life
May 29 · 50
Untitled
Just felt it
The nose of nothingness
And its vibrating breath
Its Bow flows and blows
And it Horns in low frequencies
in the language of waves
It berths
Kisses me
Apr 18 · 76
Untitled
Сколько сколзящих
призрачных литров
По стеклянному пути до Крыма?
Руки открыты в позе звезды,
Или крест тела ношу
По пути мелечному
Обойду маяч, обойду Землю
Лечу на своем выдохе
На свем пустом слове
Я воздух я ветер
Упражняться быть боже.
Сколько сколзящих
литров
еще лететь до моря?
Еще до того что
Раскрою Я
Я тебя люблю!
Dec 2020 · 92
پروانه
Mahdi Akhloumadi Dec 2020
و نه آنکه خاکش هورت می کشید
کرمین

که بال پروانگی می گشود
به وسع کیهان
که پیر پیله را می درید

بال بود و، وبال گردن نه
و پروانه بود و، پروا را نه
Dec 2020 · 35
Love in Rush
Mahdi Akhloumadi Dec 2020
From your traces
Your unconditional races
In alien spaces
Highways
will born

And from your breathes
Butterfly effect
will overgrow
As
How many times
In Russia
You were rushed into love!
Mahdi Akhloumadi Dec 2020
После поздных свиданий
Ночных
Уже не выбраешь сидения
А выбраешь вагон
Носишь огонь
Же ты Дракон.
Dec 2020 · 23
Vineyard
Mahdi Akhloumadi Dec 2020
How much wine
Rushes in the veins of the grape?
She has eyes and smiles
Of vineyard.
How much wind imprisoned in her breath?
She Vapes.
Dec 2020 · 142
Dictionary
Mahdi Akhloumadi Dec 2020
The one word
that I borrowed
From the dictionary
Would be enough to anihilate
the language
Can you guess it?
Mahdi Akhloumadi Dec 2020
Открытость твоего лица и твоих руки
И твой соглашающийся язык

И твой ароматный  попутный ветер дыхания

От солнца твое питание
И от бога

И как красиво ты говоришь

برگشاده روی و دستانت
و بر زبان آری گویت،
و بر نفحات انفاس موافقت،
و از خورشیدت خورش
و از خدایت
و چه زیبا سخن می گویی ای مرد
و من می گویم
مرا ببالان
مرا فراخ کن
Nov 2020 · 58
Duel
Mahdi Akhloumadi Nov 2020
It sweeps the time
The oblivion breeze
of your ethery eyes /
Makes my heart beat
Makes my eyes weep /
And makes two men
One with ginger beard
One with black moustache
To push the trigger /
One wins sweet death
Everlasting anesthesia
The other suits you
My sweety Nastya
She had a husband
Apr 2020 · 19
Untitled
Mahdi Akhloumadi Apr 2020
yesterday I was reading
some verses from Hagakure
all the men's business, is the blood business
Al-Hallaj of the secrets
who told the secrets on the gallows
used to say
men's cosmetics, is their blood
Jun 2018 · 46
Tear apart
Mahdi Akhloumadi Jun 2018
From which word,
And exactly from which lips
It will be started?

From which word
This language will be
torn apart?

And consequently our state of consciousness!
And consequently the geometry of the world...
May 2017 · 214
You went back to Tula
Mahdi Akhloumadi May 2017
Adios amigo
Say your last adios, amigo
We'll never hear you saying vamonous amigos
Then Adios Amigo

You picked the sun that day and we drank it all
with gas water in the big big hall
Then you bite Volga and melt the ice again
Then vamonous again from all the pain
You were a toltec a traveller of joy
vomonous vomonous life was just a big toy
You had no worries no hurries only for *****
you were so relaxed even with your chikas

Say your last adios amigo
We ll never hear you saying vamonous amigos
Adios amigo
Mahdi Akhloumadi May 2017
I Took a shower with your scent
Now I have your smell with myslf
On the surface of my skin
Swaying gently in violet
I breathed you and you got me high,
As my ballon lungs were filling with your exhale,
And I was scaping from the gravity
Saying farewell to my own dear ground,
Bye bye my inertial self centered life
As you made me lighter than air
May 2017 · 155
Hole
Mahdi Akhloumadi May 2017
I want to wear a hole
To cover all over my soul
It can be a black hole
And can be stolen from the celestial store
I want to waer a hole
To put dressings on my scars
I want to wear a huge hole
To dispose me whole
And this holy hole maybe
plays your own role
May 2017 · 44
Art
Mahdi Akhloumadi May 2017
Art
I have a theory of art:
"The controversial duty of a poet,
Is to demolish all the conventional realities
in all the meanings"
And that is my theory of art.
May 2017 · 50
Zone
Mahdi Akhloumadi May 2017
Dont want to lose you,
In the bloodthirsty radious of my zone of alienation,
Anomalies may point and shoot you back,
To your abondoned planet ,
where you came from,
Couples of light years ago

— The End —