Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
ang   eyes   ako   dear   lovely   iyong   totoo   full   kong   kung   silent   watched   tila   yata   bakit   league   puso   worth   mang   thinking   body   mga   walang   leap   colorful   jagger   binabalot   thousands   sentiment   tinatapos   boses   nakagapos   melody   frustration   smiles   akong   stars   fate   shot   din   impossible   night   rises   hugging   rumors   dilim   hear   speaks   lumilipas   iniwan   reached   burn   lamig   shit   comforting   kiss   parang   loud   wasak   beg   lips   taong   laging   moon   ilusyon   kahit   nakauwi   hiling   atensyon   hirap   naglaho   prayed   masisisi   gaya   panahong   covered   long   hate   mong   easily   lived   isang   encourage   yatang   namalayang   victims   door   madinig   ere   binitaw   aking   optimistic   kumaripas   isatinig   twinkling   coffee   iniibig   kay   ngayong   will   skies   maaasahan   star   kukumustahin   araw   seryoso   realized   kapansanan   pangakong   better   swayed   butterflies   otso   holding   lies   kailangan   lang   masyado   hue   lunas   cup   kasalanan   pagpikit   alas   darkest   dahil   hug   tea   gitna   violent   endeavors   movements   repleksyon   poong   matter   goodbye   nasa   pagdududa   aaminin   nakakulong   sariling   sleep   nais   catchy   life   pagpatak   pilit   mapait   maaayos   glee   heart   puro   oras   wait   tatanungin   started   nakampante   katiting   nagdaang   subalit   chaos   pangako   shut   pang   thought   tho   rhythm   abutin   sipped   tumayo   desolation   catch   wala   angking   maykapal   panahon   karuwagan   nahihirapan   pagmamalasakit   sparkling   kinakaya   hindi   namamalimos   mind