Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
IncholPoem Jan 2019
ZULU   and
        ZULU
        On  the  border  of
U.S  and  Mexico
someone   saw
                           a    ZULU.
On  the  ice-land  of
                Netherlands ­ 
with  ice area birds
a  team   was seen-  a  team
                                    of      ZULU.
­


  On  the  sea-shore  of

                       Caribbean
some   persons  were

                     swimming
People  were  saying- ZULU   A  new  brand  of
baby  foods
which  was  only  on
e-commerce  si­te,called  
                       - ZULU
ASK  About  the  meaning of  Zulu  to  Google  or  search  in  dictionary.
Thapz Kolatsoeu Oct 2017
Ngiyakuthanda. Ukuba nginepeni nephepha ngabe ngihlezi phansi ngidansisa ipeni ngaphandle komculo ngikubhalela lenkondlo yothando!

Kondlo lena akuyona inkondlo.
Lena into ephuma kimi uqobo.
Ngoba inkondlo ikhuluma ngamaphupho necabango engasoze yafezeka nothando oluhambiselana nemigomo nemibandela.
Manje mina angiluphuphi uthando lwami ngawe ngiyalwazi lukhona. Angicabangi ukuthi ngyakuthanda kodwa ngyazi ngyakuthanda ingakoke ngi
Ngeke ngiqambe amanga kuwe ngithi ngeke ngiphile ngaphandle kwakho, ngingaphile, ukuthi nje impilo ingaphileka kangcono nginawe.
Ngeke ngikuqambele amanga ngithi ayikho enye into engiyicabangayo ngaphandle kwakho ekubeni kukuningi okunye engikucabangayo, ukuthi nje imicabango enawe iyintokozo nenjabulo kimina.
Ngeke ngiqambe amanga ngithi akulaleki ngicabanga wena, ukuthi nje ngilala kangcono ngicabanga wena. Ngeke ngiqamba amanga ngithi, ngendlela engikuthanda ngayo ngingatshela umhlaba wonke ngoba angeke ngikwenze lokho, kodwa umhlaba ozozibonela wona ukuthi ngiyakuthanda.
Ngalokho futhi ngizishaya isifuba. Empelini mina engizama ukukusho ukuthi ngyakuthanda.
Uyihlolo nonyoko bazala ingelosi sekusele nje ungivezele lezimpiko ozifihlile.
Sthandwa sami ngiyakuthanda, angizenzisi, kodwa kusuka ngaphakathi kimi.
Ngaso sonke isikhathi wakhumbula la mazwi ami, ngiyakuthanda.
Love expressed in isizulu.
Thapz Kolatsoeu Oct 2017
Ndivumele juba lam sthandwa sentliziyo yam
ekuseni we langa indi ku balele
incwadi Yothando Yesizulu
(A Zulu Love Letter)
Nguwe be ngi ngo #kiss
incwadi Yothando Yesizulu
(A Zulu Love Letter)
Sthandwa
Ngifisa sengathi ungangibhalela incwadi Incwadi yothando yesiZulu Esho ngemibalabala na ngamabalabala
Axoxa indaba ejulile yemizwa nemicabango Idayimane, ngelo thando lweqiniso
Omhlophe, ngowenhliziyo engenasici Indilinga, ngoba olwethu kalunasiphetho
Oluhlaza-sasibhakabhaka, ngoba wena ucabanga ngami
Unxantathu, ngoba amazulu aphezulu Kanjalo nomhlaba nolwandle ngaphansi bayazi
Onsundu, ngoba kuyitshe kunothile futhi okwemvelo
Njengomhlabathi ongaphansi kwezinyawo zami
Noma ungawu shiya umbala ophuzi Kungani kumele ungithande ngenhliziyo enesikhwele! ?
Ngifisa sengathi ungangibhalela incwadi
Engiyoyigaxa emqaleni
Ukuze zonke izimbali zase maqeleni Ziyohawuka lapho zingibheka
Ngenxa yayo yonke lemibala egqamile Incwadi yothando yesiZulu
Ngobuhlalu bothingo-lwenkosazana Ubuhlalu base mazweni aqhelileyo Minake sengiyoba nentokozo emangalisayo
Lapho ngiphendu-phendula ulimi lwakho
Kancane-kancane, futhi ngesikhulu isineke
Ukuze ugcine usukwazi kahle hle Ukubingelela abazali bami
Ngendlela eyiyona-yona, ngolimi lwesiZulu
Molo sethandwa sawubona ngiya themba ulale ngahle?
African zulu love letter, zulu is an african spoken language in south africa, a language that originate from the zulu land, the roots of the late zulu king, shaka zulu
William A Poppen May 2014
“Except for needs I can pack everything I have 
into my old black sea-bag.”  * *

"I wish I had written that line,
I said loud enough for him to hear."

He shuffled around in his stool
and raised his cup to get  
hit with a refill.

Frustration wiggle I call it,
you know like when your dad
couldn’t let you struggle with a puzzle.

Whiskey Tango Foxtrot
announced his irritation
"Where have you been,
swimming shallow side?"

"I stated swatting away needs
like mosquitoes on sweat
when I was seven."

He peered past his coffee,
furrowed his brow
and rubbed his tongue
over his lower lip.

"Whiskey Tango Foxtrot,
why do you keep saying that, I asked"

"Guess you’ve never been in the military.
College man I reckin,
fancy degrees
and you don't know Alpha Zulu?"

From Alpha Zulu by Gary Lilley
Alpha Zulu in the NATO phonetic alphabet

— The End —