Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
NoctOwl Mar 2022
Mag aral ka nang mabuti
habang ikaw ay estudyante
Nang sa iyong Paglaki
Maging mamamayan na mabuti

Oh may inuman
Sa akin ang pulutan
Ikaw kaibigan?
Toka mo ay alak naman

At sa aking pag-uwi
Ako ay napaluhod
Sa relasyon natin Ama
Minahal ako kahit walang ambag

— The End —