Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nylee Apr 20
The heart beat beats
Intrinsic and poetic
Describing my heart desire
But i don't speak it
who is to tell me the verses
of my inner fire
?
Ssoho Apr 14
⠍⠓⠓⠓⠓⠀⠍⠍⠓⠓⠓⠓⠀⠍⠍⠍⠓⠓⠓
⠠⠋⠫⠎⠀⠕⠝⠀⠮⠀⠇⠕⠕⠎⠑⠀
⠍⠓⠓⠓⠓⠀⠍⠓⠓⠓⠓⠀⠍⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓
⠠⠙⠗⠁⠉⠕­⠎⠀⠔⠀⠡⠥⠗⠡⠀
⠍⠍⠍⠓⠓⠓⠀⠠⠍⠓⠓⠓⠓⠓⠀⠠⠍⠍⠍⠍⠓⠀
⠠⠊⠀⠛⠕⠞⠀⠘⠺⠎⠀⠞⠀⠉⠥⠞⠀
⠍⠍⠍⠍⠍⠓⠓⠓⠓⠀⠍⠓⠓⠓­⠓⠓⠓⠓⠓
⠠⠙⠑⠑⠏⠻⠀⠹⠁⠝⠀⠮⠀⠓⠑⠜⠞⠀
⠠⠍⠓⠓⠓⠓⠍⠍⠍⠍⠀⠍⠍⠍⠍⠓⠓⠓⠓⠓
⠠⠊⠀⠇⠕⠌⠀⠍⠀⠹⠁⠝⠀⠃⠇⠕⠕⠙⠀­
⠍⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠀⠍⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓
⠠⠊⠀⠇⠕⠌⠀⠁⠇⠇⠀⠽⠗⠀⠞⠗⠥⠌⠀
⠍⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠀⠍⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓­⠓
⠠⠊⠀⠇⠕⠌⠀⠁⠇⠇⠀⠽⠗⠀⠇⠕⠧⠑⠀
⠍⠍⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠀⠍⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓
⠠⠊⠀⠇⠕⠌⠀⠁⠇⠇⠀⠐⠮⠀⠴⠀
⠍⠓⠓­⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠀⠍⠍⠍⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓⠓
https://deepstreetsmedia.com/2020/04/01/1-1-translation/
Ssoho Dec 2019
⠠⠗⠫⠁⠉⠞⠫⠀⠶⠀⠮⠀⠋⠗⠥⠊⠞⠎⠀⠷⠀⠮⠀⠋⠁⠇⠇
⠠⠹⠗⠂⠞⠢⠬⠀⠶⠀⠸⠮⠀⠋⠑⠑⠇⠬⠎⠀⠷⠀⠉⠕⠍⠿⠞⠀⠀
⠠⠯⠀⠝⠳⠗⠊­⠩⠰⠞⠀
⠠⠙⠑⠑⠏⠀⠓⠥⠑⠎⠀⠷⠀⠉⠯⠽⠀⠁⠏⠏⠇⠑
⠠⠛⠑⠕⠗⠛⠊⠁⠝⠀⠏⠑⠁⠡⠀
⠠⠮⠀⠏⠑⠁⠉⠑⠀⠴⠀⠔⠀⠮⠀⠇⠊⠋⠑⠀
­⠠⠞⠀⠮⠀⠋⠗⠥⠊⠞⠀⠸⠓⠀⠞⠕⠀⠃⠑⠜⠀
⠠⠮⠀⠺⠔⠞⠻⠀⠌⠕⠇⠑⠀⠮⠀⠠⠡⠊⠇⠙⠇⠊⠅⠑⠀⠚⠕⠽⠀
⠠⠺⠑⠀⠺⠁⠇⠅⠀⠞⠪⠜⠙­⠀⠮⠀⠉⠇⠊⠖⠎⠀⠷⠀⠙⠑⠎⠏⠁⠊⠗⠀
⠠⠞⠕⠀⠏⠇⠥⠝⠛⠑⠀⠔⠞⠕⠀⠺⠁⠞⠻⠎⠀⠃⠇⠁⠉⠅⠑⠝⠫⠀
https://dennislaj.wixsite.com/website
JR Rhine Jan 2017
Art does its best
to translate
the groans of the soul.

Though well versed,
it is not art's native tongue,

and even vocables
are but a semblance
of profound yearning, ecstasy,
illumination.
M G Hsieh May 2016
Munting hiram na buhay,                             When will this rented
kelan pa yayaon?                                            lifetime pass?
Pina-walang kabuluhan                                Time has taken  
ang oras na lumipas.                                      the sense of things.
Panahon na sinaksi                                         I have witnessed
pawang di akin sarili.                                    what is not mine.

Kelan ang katapusan?                                    When will this end?
Sa oras ng pagtanggap                                   In accepting
ng tinig mo? Irog,                                            your voice? My dear,
ika'y aking kamatayan.                                   you are my death.

Ano ang pinangakong                                    Where is
payapa at galak,                                               peace and joy
kung puso'y sumisikap                                   if the heart still toils
sa inaasahang pangarap?                                towards it's endeavors?

Kelan mabubuksan                                          When will I unlock
ang pagkakataon ng pangakong                    the promise
ligaya mula sa kamay mo?                              from your hands?
Di pa sapat ang pagsunod?                             Is compliance not enough?

Asan na ang hinanap pangarap na ligaya,      Where is happiness
mula sa pawis, pagnanasa?                               sought with sweat and desire
Gawin ang lahat                                                  of risking all                
sa anumang konsekwnsya?                               no matter what?

Sino ako? Taong                                               Who am I? so presumptive
mapangahas sa sariling kalooban,                 of my own will,
ligaw sa ilang,                                                   lost in the wild,
lasing sa layaw,                                                  drunk for indulgence,
lulon sa kadiliman at kawalan.                        drowned into its depths.

ano ako sa Yo?                                                   what am i to You?
yapak.                                                      ­           footprints.
alabok.                                              ­                  dust.
pinag-duraang basura ng lansangan.            garbage spit in the street.

Ginawa mo aking kapalaran,                           You made me thus,
palayok at pinggan.                                           as a clay ***.
Sa yong kagustuhan                                          Transformed and used
tadhanang pupuntahan.                                    for what you forge.

Aking tanggap                                                    I accept
kawalan ng karapatan,                                      lost of rights,
pagsuko ng kalayaan,                                       surrendered freedom,
layag sa kagustuhan,                                         adrift from wants,

yaong kababaan.                                                and lowly.
Paglisan ng sarili, bihag                                    when i abandon myself, as Your
at lingkod mo,                                                      captive and servant
nawa'y malaya sa mundo.                                  may i be free of this world.
C Jul 2015
är världens fira

att det tog dig ifrån mig

**från oss?
Trying to write myself back in. It's been a while.
Q Feb 2015
Jab jawab mein koi qami
Aur sawal hamesha galaat
Tab sumaj bhi aur ankhon ki nami
Tumse hamesha ke liye palaat
---When the answers are lacking
And the questions are all wrong
That's when I understand, and my tears arrive
Turning away from you forever---

Quick Translation
Urdu to English
Next page