Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Danice May 2019
hindi mawari kung ano't sino ang totoo
dito sa ating magulong mundo
tunay nga't ang mga tao'y magkakaiba
at hindi maaring mapagkumpara
tunay nga't tayo ay may ugaling hindi nais
kapatid, ano pa't magmalinis pa.
ps. ang oras ay bilang, ang buhay ay hiram. bakit magmataas pa? nais ba ang siphayo hanggang dulo ng buhay?
Pauline Morris Jun 2016
Ego
Feed on your ego, gorge on your pride
till you swell all up inside
You'll be like an over filled balloon
But very very soon.........

Someone will take the sharp tip of truth, pop the bubble you live in
Because all your bolstering and self praise is a very deadly sin

— The End —