Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Kmo Jul 2016
Walk with a mountaineer
She will always be near
When feeling fear,
She will comfort you dear

Fly with a mountaineer
She will catch you when you fall,
She will give you all
She will take you high
She will give you the sky

Fall with a mountaineer
She will not let you cry
Promise, she's not telling a lie
Fall in love with a mountaineer

Fall in love with me. <3
Kmo Jul 2016
Meron akong nakita
Dalwang taong masaya
Sa tuktok ng bundok,
magkahawak-kamay pa

Tanong sa sarili, ito ba'y pag-ibig?
Dahil hindi na maitago ang kilig.
Ngunit biglang ginising ng lamig
Pagmulat ng mata
Kasama'y hanap na

Ang nakitang dalawa
Ang totoo ay mag-isa.

— The End —