Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
A Simillacrum Mar 2019
Formulated.
You think I
don't think ahead
and plan what to say.

Inebriated.
You think I
walk in like this
accidentally.

Cultivated.
You think I
look like someone
you could use or need.

Find me, then, please.
I hope for it.
Find me. Search me
over. I could find
nothing.
I have no MO....
No particular methodology
I just dream things up
Add a sprinkle of psychology

Season with similis
Macerate with metaphors
Emulsify with emotion
Then get baked... Real high

Let the words cool
while my soul
starts to drool
then I present it
to the night.
Bona Sera, boa noite, bonne nuit
solEmn oaSis Dec 2015
sa
kaha
baan
ng aking
   *
kasulatan
  
iilan lamang
    
ang may kaiklian
    
sa lapad ng kalawa
     
-kan,,,pananaw ko ay
      
may kakitiran.Sa bawat
        
sagot **** patanong,,sa
      
ibabaw mo ay may kalali-
       
man,,,sa sandaling tutungo
      
ako sa paliparan bago sumapit
        
itong kinabukasan,,pinahintulutan
          
**** masilayan yaong liwanag sa
          
kadiliman,,, kung ano ang ibig sabihin ko
           *
dederetsahin ko na kayo sa aking mga nota.....
=_makinig nga kayong may mga pandinig_=
    HINDI AKO AKTIBISTA.Isa lamang akong
        letratista sa larangan ng hidwaan ng tugmaan.
        Kung ang ibang mga nabiktima nitong sandata
        el patutsada ng mga nasa brigada planta de maleta
         ay Pilipino o Banyaga,wakasan etong laglag-bala.
        " kapwa nakatayo pa sa ating mga bulsa't alaala! "

— The End —