Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
चामल र बालुवा मिसाए
चामल थान्छ, बालुवा खराब
बालुवा मान्छ, चामल खराब
शैली :अमूर्त
विषय: निशब्द
विचार : सरोकार, यो कसले  मिश्रण गर्यो?

— The End —