Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Enzo Aug 2017
"Sandali!" Ang bukang bibig habang nakatali't nakataas ang binti; pinatitikim ng kiliti, nagkakamot ang mga dila sa loob ng ating mga labi, nagmamakaawa: "sandali"

— The End —