Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Lanz Gabor Dec 2022
mahal, dapat maramdaman mo:
ikaw ay mahalaga
sa lahat ng mga bagay;
ikaw lang ang katulad mo

sa ngayon na wala pang gunaw,
kahit sa katapusan ng araw,
hanggang sa katapusan na siglo,
pipiliin parin kita
12-08-2022
for rae

— The End —