Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sinakluban man ng langit at lupa
Tinapangan ko pa ring tumindig.
Aakuin ko ang aking ipinangakong
'Yaring buhay ko ay 'di pasusupil sa dilim

-RL
Hindi ngayon, kamatayan.

— The End —