Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
AstralPotato Jul 22
Isang pagkakamali biglang nabura
Nabura lahat ng tamang ginawa
Isang pagkakataon ang ipinusta
Ipinusta ang akala niya ay tama

Tama ba na sabihing umalis ka?
Umalis sa kadenang kinasusuplutan?
Tama ba na sabihing lumipad ka?
Kung putol na ang pakpak at wala ng liliparan?

Humayo ka, lumaban ka, yan ang sabi nila
O kay daling sabihin ng dilang matalinhaga
Ngunit sa parehas na dilang iyon ka nalugmok
Makalilipad pa ba ang napilayang lamok?
I'm just so stressed af

— The End —