Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
katrina paula Jul 2015
May panapos din ang mga salita o parirala o pangungusap na di-buo ang diwa
Maaari ring hintuan ng mga patlang ang saglit na katahimikan
Tunay na isang pang-uyam ang linggwistika ng pag-ibig
Para sa isang taong tulad kong napagod na hanapin
Ang katapusan ng mga pangungusap na di mahintuhan
Naalala kita muli
7/12/2015

— The End —