Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Ashari Ty Jul 2018
Lasang kay tamis,
bubulok ang ngipin
Lasang kay asim,
titigas ang pisngi
Lasang kay pait,
bubukas ang mga labi

Lasang kay alat,
pangalan ay bubulungin
Lasang kay anghang,
sa init mapapadaing
Lasang nakakabusog,
ngunit gusto pang kumain

Ang Katakawan ay isang kasalanan lamang

Ang Kalibugan ay isang istorya.
istoryang sa amoy palang ay lasap na lasap na.

— The End —