Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
leeannejjang Mar 2020
bibitaw ako sa unang araw ng marso.
hindi dahil sa hindi na kita mahal,
ito ay dahil napagod na ang puso ko
napagod na itong magantay sa iyo.

bibitaw ako sa una araw ng marso,
pakiramdam ko ako ay isa studyante magtatapos sa kolehiyo
pero dito ang istorya natin  na kahit kailan ay hindi na masisimulan ang tatapusin ko.

bibitaw ako sa unang araw ng marso,
madaming buwan ang lumipas,
kumapit ako sa pagasa mapapansin mo ako.
mga araw na hinintay ko ang mga sagot mo
mga araw na napuyat ako kakaisip sa iyo.

bibitaw ako sa unang araw ng marso
at ang araw na iyon ay ngayon.

— The End —