Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Lacuna Jul 2019
Kung hintayan ng langit ang huling saglit
Huwag mo sana ipag-kait
Na ika’y umakyat na sa langit
Dahil ang pagmamahal sa lupa’y nakamit

Kung ako man ay hintayin sa gitna
Asahan mo na habang ako’y nasa mundo
Ang pag-ibig ko’y buong-buo
At hind kailanman nanghina

Kung lahat ng bagahe’y iwan
Sakaling ika’y aakyat na
Huwag kang mag-alala
Dahil ito’y sagot sa aking dinasalan

Humantong ang buhay sa huling saglit
Isa lamang ang aking dinggin
Sa langit ako’y salubungin
Mahal ko’y hindi ka na maghihintay muli
This is a poem dedicated to a superb Filipino Indie Movie called: Hintayan ng Langit by Juan Miguel Severo

— The End —