Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Meruem Dec 2019
Ni isang beses ay hindi pa 'ko
Nakakakain ng paru-paro
Ngunit tila bakit ang sikmura ko'y puno?
Saka ko naalala na noon
Nang una kong masabi ang pangalan mo
Nakalunok ako kaya siguro.
December 19, 2019 - 11:11

Au revoir. ~

— The End —