Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Bianca Sep 2017
Para bang natangnan ko na rin ang langit,
Nang ating mga kamay ay nagkadikit.
Ga'no ba kalaki ang mga kamay mo,
At nahawakan mo ang buong mundo ko?
A poem from 10-20-2014
I remember who I made this for

— The End —