Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
brandon nagley Dec 2015
Bʏɢօռɛ tʀɨɮɛsʍɛռ
Hɨɖɖɛռ ɮɛtաɨxt tɦɛ tɦɨċҡɛt;
Eʏɛ's քɨɛʀċɨռɢ ʟɨҡɛ ʍɨɖռɨɢɦt քaռtɦɛʀ's
Tɦɛɨʀ ʄɛatɦɛʀ's, ċօʟօʀʄʊʟ, ʀɨɢɨɖ.
Tɦɛʏ sɛɛɨtɦ tɦɛ ɨռʋaɖɛʀ's
Cօʍɨռɢ ʊքօռ tɦɛɨʀ sɦօʀɛ's,
Tɦɛɨʀ ʄʀɨɢɦtɛռɛɖ օʄ tɦɛ ʍɛtaʟ
Aռɖ ɦɛʟʍɛt's օʄ ɦɛʟʟ's stօʀʍ.
Tɦɛ ɖʀʊʍ ċɨʀċʟɛ stօք's
Tɦɛ ʍɛռ aռɖ աօʍɛռ stօք ɖaռċɨռɢ,
Tɦɛ ʄɨʀɛ ɮʊʀռɛtɦ ʟօա,
As tɨs ռօռɛ tɨʍɛ ʄօʀ ʀօʍaռċɨռɢ.
Tɦɛ Eʊʀօքɛaռ ɖɛatɦ ɮʀɨռɢɛʀ's
Tʀaʍքʟɛ saċʀɛɖ ɢʀօʊռɖ,
Tɦɛ ɢɦօsts օʄ օʟɖ
Iռɖɨaռ sօʊʟ's, ʍaʀċɦ աɨtɦ tɦɛ ʟɨʋɨռɢ tʀɨɮɛsʍɛռ
Tօ sɦaʍaռ sօʊռɖ's.
Dɛsɛċʀatɨօռ ɦatɦ ɮɛɢʊռ
Tɦɛ ɮʟօօɖ ɦatɦ ɮɛɛռ sքɨʟt.
Iռռօċɛռt ռatɨʋɛs, օʄ tɦɛɨʀ օառ ɦօʍɛʟaռɖ,
Raքɛɖ, քʟʊռɖɛʀɛɖ ɨռ ʄɨʟtɦ.
Tɦօʊ ċaռst stɨʟʟ ɦɛaʀɛtɦ tɦɛ Cʀʏ's օʄ tɦɛ ɮaɮɨɛs aռɖ աօʍɛռ,
As I ċaռst ɦɛaʀɛtɦ tɦɛ sɦaʍaռ աɦօ's ɮʊʀɨɛɖ ɨռ ɦɨs tօʍɮ,
Pʟaʏɨռɢ ɦɨs ʄʟʊtɛ aʟօʄt ɦɛaʋɛռʟʏ ċɛɨʟɨռɢ's.
As tɨs tɦɛ aʄtɛʀ-ɛʄʄɛċts ċaռst ɮɛɛռ sɛɛռ ʄʀօʍ aʄօʀɛtɨʍɛs,
Tɦɛ աatɛʀ's ʏɛʟʟօա, ɮʀɛatɦɨռɢ ɨs sɦaʟʟօա, ʄɨʀɛs aʀt ɮʊʀռɨռɢ tɦɛ ʍօʊռtaɨռ's aռɖ Mɛaɖօաs, ʄʀօʍ tɦօsɛ ʀɨċɦ ʍɛռ աɨtɦ tɨռ-ʍɛtaʟ ɦat's; as tɨs tɦɛʏ sօʊɢɦt a ռɛա օʀɖɛʀ, as tɦɛ ʍɛɖɨċɨռɛ ʍɛռ ʄօʀɛsaա tɦɛsɛ atʀօċɨtɨɛs aռɖ sʟaʊɢɦtɛʀ's. Tɦɛ sɦaʍaռ քʀօքɦɛsɨɛɖ օʄ tɦɛ ʍʊʀɖɛʀ օʄ tɦɛɨʀ աaʀʀɨօʀ's aռɖ ɖaʊɢɦtɛʀ's, as tɦɛʏ saաɛst a ռɛա աօʀʟɖ օʀɖɛʀ , ċօʍɨռɢ ɛʋɛռ at tɦat tɨʍɛ.©Brandon Nagley
@Lonesome poets poetry
©Prophetic poetry
Poem goes as such if you can't read fancy words loll...

Title is -hidden betwixt the thicket, lies the eye's of the tribesmen.

Bygone tribesmen
Hidden betwixt the thicket;
Eye's piercing like midnight panther's
Their feathers, colorful, rigid.
They seeith the invader's
Coming upon their shore's,
Their frightened of the metal
And helmet's of hell's storm.
The drum circle stop's
The men and women stop dancing,
The fire burneth low,
As tis none time for romancing.
The European death bringer's
Trample sacred ground,
The ghosts of old
Indian souls, march with the living tribesmen
To shaman sound's.
Desecration hath begun
The blood hath been spilt.
Innocent natives, of their own homeland,
*****, plundered in filth.
Thou canst still heareth the Cry's of the babies and women,
As I canst heareth the shaman who's buried in his tomb,
Playing his flute aloft heavenly ceilings.
As tis the after-effects canst be seen from aforetimes,
The waters yellow, breathing is shallow, fires art burning the mountain's and Meadows, from those rich men with tin-metal hat's; as tis they sought a new order, as the shaman prophesied of the ****** of their warrior's and daughter's, as they sawest a new world order, coming even at that time.
Brent Kincaid Oct 2015
What are we teaching?
Who are we reaching?
What have we taught today?
Buy him a toy gun
Looks like a real one
Who have they fought at play?

Cowboys and Indians
Act like the real ones
At least like we saw on TV.
Cowboys the good guys,
Indians the bad guys.
Perfect authenticity.

White folks meant no harm
Just came there to farm
Four thousand years of land.
They had no papers
Really invaders
Things just got out of hand.

A clash of two cultures
Then food for the vultures
Everyone thought they were right.
But in the long run
Law made decisions
All in favor of the whites.

Words were encouraged
Dignity disparaged
White people called them savage
Due no respecting
And fit for just killing
Then plenty of land they could ravage.

Textbooks got altered,
The ministry faltered;
Heathens deserve what they get.
Jesus cherished the meek
But whites turned no cheek.
They haven’t quite fixed things yet.

What are we teaching?
Who are we reaching?
What have we taught today?
Children play death games,
Who can we all blame?
Are there no other games to play?

— The End —