Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Joseph Floreta Sep 2017
Mag aantay ako Babe hanggat sa pwede na,
Balang araw,
Tiwala lang sa Mahal na Panginoon...
Miss na miss na kita babe ko. <3

— The End —