Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2014
Ang Diyos ang ating kaibigan
Sa bawat problema may masasandalan.
Laging nasa iyong tabi,
Sa Kanyang kabaitan wala kayong masasabi.

Siya ang ating tagapagligtas.
Poprotektahan sa mga bagyo sa Pilipinas.
Sa lahat, walang pinipiling tao
Sa kahit ano wala sa Kanyang makatatalo.

Siya ang gumawa ng mundo
Oo, ang lugar na nilalakaran mo.
Ginawa Niya ang hayop na munti’t malalaki
At nang magpapahinga na, Siya’y napangiti.

Siya’y hindi nagkakamali
Sa Kanyang desisyon kahit masawi.
Basta’t ikabubuti natin
Halimbawa na ang pagmamahal na hindi bitin.

Siya ang Panginoong Hesukristo
Kayang gawing tinapay ang bato.
Walang imposible ‘pag kasama Siya
Magkakaroon ng buhay na walang hanggan kapag gumawa ng tama.
min
Written by
min  15/F
(15/F)   
5.9k
 
Please log in to view and add comments on poems