Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2013
May mga kurabkutab sa daghan na minaulang sa
Bulos kan daing sagkod na siram. Mayo ining kinaaram sa natural
Na pagruso kan mga kolor sa buhay o pagkamoot.
Saro ining kamawotan kan langkag na kalag na taros ning lugad.

Ngonian liwat minapoon an paghiro kan puso na
Danay nang daing untok.
Liwat na pagkabuhay---liningwan an nakaagi;
Nakahuyom na liwanag sa imaaga na ladawan ning pagmawot;
Sarong hararom na hurop-hurop sa pagsusod kan pagkatawo,
Bako sa tuyong magkaigwa, kundi
Tumang sa kinatudan na paghiling sa
Pagkamoot, ngonian minakmukna nin kinapunan.
A Bicol translation of my poem September Seventeen.
Bicol is one of the major dialects in the Philippines.
The translation was done by RAMIL B. ORGAYA.

http://hellopoetry.com/poem/september-seventeen/

Quezon City, Philippines
October 11, 2013
Jose Remillan
Written by
Jose Remillan  Makati City, Philippines
(Makati City, Philippines)   
1.2k
     Jose Remillan and Sally A Bayan
Please log in to view and add comments on poems