Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2013
Vous manquez tellement mauvais ce soir, mon bébé!
Vous souhaiter étaient là pour me tenir la main et de dire:*
"Vous pouvez le faire, ma ... "

Pinaghiwalay tayo ng himpapawid
at ng layunin **** itawid ang kahulugan
ng iyong buhay sa ibayong kalupaan.

Dahil alam nating muling hahalik ang luha
sa ating mga pisngi sa oras na agawin ka na
ng bitbit **** mga bitbitin, saglit tayong

humimpil sa huling kumpisal ng ating
damdamin: "Hindi ito paglisan. Tayo ay
pipisan sa isang katiyakan na ang pag-ibig,

kailanman, 'di tayo iiwan." Sino nga ba sa atin
ang patungo saan, saang lupalop at hangganan?
Hangganan ngang maituturing ang sinambit ng

ating puso: "Ce n'est pas quitte. Nous allons rester
dans la certitude que l'amour, pour toujours,
ne nous quittera jamais."
Para kay KHIWAI, ang aking pinakamamahal na kakawat at kababata.
Para kay MAMA BERN at sa kanyang BEBE.
Read more poems by Filipino poets at http://www.rabernalesliterature.com/

Quezon City, Philippines
October 2, 2013
Jose Remillan
Written by
Jose Remillan  Makati City, Philippines
(Makati City, Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems