Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2021
Na muli tayong pagtagpuin
Ng sakali, sana'y nariyan ka
Pa rin gaya ng saglit nating

Paglagi sa sulok na ito.
Hindi ko nais na naisin mo
Ako, gaya ng naisip mo nang

Agawin ka sa'kin ng tadhana.
"Bahala na," sabi mo.
Ang mahalaga'y natuto tayong

Maging tayo, sa kabila ng lahat.
Sa kabila ng bigat. Sa kabila ng
Sanlibong pilat na kailan ma'y

Di ko na masasalat.

Huwag **** kaligtaan ang sulok
Na ito, kung sakaling igawi ka rito
Ng ala-ala't pag-aalala.

Kung sakali lang.
Jose Remillan
Written by
Jose Remillan  Makati City, Philippines
(Makati City, Philippines)   
206
 
Please log in to view and add comments on poems