Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2020
Sa lahat ng mga bumati
gayon din po sa mga nakaalala
Ngayon ako po'y tumabi
Sa gilid, kalakip ang Pagpapala
ramdam man ang talab
ng Araw sa aking balat
Tila ba hapding may Alab
na dulot ng tama ng Bala
itong Nilalaman ng aking isip
at nais mailipad ng aking pisi
yaring mga katagang may talas
Ngunit sa Tugmaan po ay salat
Gayon ma'y ipinaaabot ko pa rin sa Tala
Sa tulong ng hanging merong tubig alat
Ngunit di kailan man mangangalawang
ang taos puso kong pasasalamat sa lahat
sapagkat paikot-ikotin man ang radar..
.......Ang radar ay radar pa rin
kahit pa takasan at baliktarin!


Sa ating lahat...Umagang Kay ganda
Simula na muli ng bagong pag-asa

Β©November 02,2020
"Are we not drawn onward?"
A pleasant good morning here
also have a blessed every single day to everyone and....
"drawn onward to new era"
solEmn oaSis
Written by
solEmn oaSis  Malabon City Philippines
(Malabon City Philippines)   
54
 
Please log in to view and add comments on poems