Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 1
Maraming bulaklak sa hardin
Pitas ng pitas
Sabi sa sarili "Gusto ko yung dilaw, pula at yung bulakak na pinaghalong lila at bughaw."
Pitas ng pitas
Ni isa ay walang nanatili
Lahat sila ay namatay at natuyot
at pag-abot sa dulo
ay kakaiba
Bulong sa aking sarili "Siya ang aking kailangan at aalagaan."
Tagalog - my mother tongue.
Garrido is a Spanish and French surname, meaning "elegant".
Blue Davies
Written by
Blue Davies
86
   Seanathon
Please log in to view and add comments on poems