Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2020
sa magandang bukang-liwayway
isa na namang bagong paglalakbay,
ang naghihintay upang mas maging matapang
ang bukal na pusong naghihinayang.

sa pagsikat ng araw
bagong pag-asa ang lumilitaw,
para gumawa ng mga desisyon
upang buhay ay may direksiyon.

sa pagdating ng dapit-hapon
at nakuha na ang lahat ng pagkakataon
hindi alintanang nagawa kung anong tama,
ngunit walang malay rin sa nagawang masama.

at sa pagsapit ng hatinggabi,
wala ka nang ibang katabi
kundi ang iyong sarili,
at konsensyang naghuhunos-dili.
prosesong araw-araw na nauulit,
dito sa mundong puno ng "bakit?".
Marga 梅香
Written by
Marga 梅香  18/F/Philippines
(18/F/Philippines)   
  784
   jia and V
Please log in to view and add comments on poems