Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2020
Kapag sinabi ko ang panghalip na “siya”
Hindi malalaman kung babae o lalaki ang tinutukoy
Mahal kong wika
Tanging panangga
Ang nagtatago ng sikreto

Kaya kitang gawan ng tula
Walang makaaalam ng lihim na tinatago
Andy
Written by
Andy  18/F/PH
(18/F/PH)   
  323
       solEmn oaSis, Gara and 梅香
Please log in to view and add comments on poems