Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 17
Sinakluban man ng langit at lupa
Tinapangan ko pa ring tumindig.
Aakuin ko ang aking ipinangakong
'Yaring buhay ko ay 'di pasusupil sa dilim

-RL
Hindi ngayon, kamatayan.
Rena Lyn Bala-oy
Written by
Rena Lyn Bala-oy  20/North Luzon
(20/North Luzon)   
89
   BR Dragos
Please log in to view and add comments on poems