Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 18
चामल र बालुवा मिसाए
चामल थान्छ, बालुवा खराब
बालुवा मान्छ, चामल खराब
शैली :अमूर्त
विषय: निशब्द
विचार : सरोकार, यो कसले  मिश्रण गर्यो?
Mystic Ink Plus
Written by
Mystic Ink Plus  M/Nepal
(M/Nepal)   
103
 
Please log in to view and add comments on poems